Oda Üyeliği


 
ODA ÜYELİĞİ

1.Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına kimler üye olur?

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına üye olabilmek için dişhekimliği fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

2.Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu dişhekimlerinin ve askerliğini yedek subay olarak yapan dişhekimlerinin oda üyelikleri ve aidat işlemlerindeki sorumlulukları nedir?

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanununun 43/6.maddesinde TSK mensuplarının kanunla kurulan meslek kuruluşlarına üye olamayacakları, organlarında görev alamayacakları açık olarak hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin 7. fıkrasında ise yedek subaylar ile er ve erbaşların meslek odası ile ilişkilerine ilişkin özel düzenleme yapılmıştır. Buna göre, söz konusu şahısların meslek odasına üyelikleri askıya alınır ancak aidat ve benzeri yükümlülükleri devam eder.

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 17. maddesine göre “Özel Kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.”

Hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde, TSK mensubu hekimlerin mesleklerini serbest olarak da icra etmeleri durumunda dişhekimleri odasına kayıt olamayacakları anlaşılmaktadır. TSK`da geçici olarak bulunan yedek subaylar ile er ve erbaşların ise Oda üyelikleri askıya alınır ancak aidatlarının ödenmesi gerekliliği devam eder.

Yedek subay dişhekimlerinin askerlik döneminde muayenehane açması durumunda ilgili Oda`ya üye olması, üyeliğinin askıya alınması ile aidat ödeme de dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Bu durum TDB ve Dişhekimleri Odalarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 28 ve 30. maddelerinde de düzenlenmiş olup üyeliği askıya alınan dişhekiminin aidat ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, yedek subay olarak askerlik yükümlülüğünü yerine getirdiği sırada serbest çalışmak isteyen dişhekiminin 3224 sayılı Yasa`nın 17. maddesi ile 211 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca Oda`ya askerlik süresinin bitimine kadar askıda üye olması suretiyle mesleğini serbest olarak icra etmesi ve aidatını ödemesi gereklidir.