Odaların Görev ve Sorumlulukları

DİŞHEKİMLERİ ODALARININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Odalar, 3224 Sayılı Kanunda yazılı esaslar uyarınca dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlardır.

Dişhekimleri Odaları, üyeleri ile doğrudan ilişki içindedirler. Meslektaşlarımız bağlı bulundukları odalarda, komisyonlarda ve oda organlarında çalışarak, gönüllü katkılarıyla mesleğimizin ilerlemesi için çaba göstermektedirler. Güçlü örgüt bilincindeki meslektaşlarımızın katkıları ile her geçen gün daha iyi ve güzeli gerçekleştiren odalarımız, meslektaşlarının hizmetinde amatör bir ruhla görevlerini yerine getirmektedir.

Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarında görev alacakların belirlendiği Oda Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup Odaya kayıtlı diş hekimlerinden oluşur.

Genel Kurul iki yılda bir defa Nisan ayında olağan; Yönetim Kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak Oda merkezinde toplanır.

Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu (üç yüz üyeye kadar beş; üç yüzden fazla üyesi olan Odalar için dokuz üyeden oluşur),  5 Disiplin Kurulu ve 3 Denetleme Kurulu üyeleri seçilir.

Odaların Gelirleri

a) Odaya kayıt ücreti,
b) Üye aidatı,
c) Diş hekimlerine temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler,
d) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler,
e) Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
f)  Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları,
g) Bağış ve yardımlar,
h) Çeşitli gelirler.

Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği Birlik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Üyenin bir odadan başka bir odaya 1 ay içerisinde gerçekleşecek naklinde odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.