Tip Sözleşme Onay Ücreti

GENELGE
Sayı     :
001-1.  1793                                                                                     Tarih : 21.12.2020
Konu   : Tip Sözleşme Onay Ücreti 

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, 4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, 2021 yılı için onay ücreti olarak her bir sözleşme için muayenehanelerden 60 (atmış) TL, merkez ve polikliniklerden 120 (yüzyirmi) TL. alınmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri