Disiplin Soruşturması Yöntemi

TDB  VE  DİŞHEKİMLERİ ODALARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ

I.      TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÖNTEMİ

A.     GİRİŞ
B.     UYGULAMA ALANI
C.     SORUŞTURMADA YETKİ
D.     SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
E.     TEBLİGAT
F.     SORUŞTURMANIN  BAŞLAMASI
       1. İLK İNCELEME
       2. SORUŞTURMA
       3. SAVUNMA HAKKI
       4. İFADELERİN ALINMASI
       5. SORUŞTURMANIN BİTMESİ
G.     DİSİPLİN KURULU
        1. GÖREVİ
        2. TOPLANMASI
        3. KARAR
H.    KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

II.        EKLER

A.    Disiplin Soruşturması Açılması ve Soruşturmacı Tayini Kararı
B.    Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı
C.     Mağdura veya Yakınlarına Yazılacak Çağrı Yazısı
D.    Şikayet Edene Yazılacak Çağrı Yazısı
E.    Tanıklara Yazılacak Çağrı Yazısı
F.     Suçlanan Dişhekimine Yazılacak Savunma İstem Yazısı
G.    Fezleke
H.    Karar
I.     Karar Tebliği Yazısı
J.    Dizi Pusulası

***

I.      TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÖNTEMİ

A.    GİRİŞ

Mevzuata aykırı eylemi Dişhekimleri Odası tarafından öğrenilen dişhekimi hakkında, Oda Yönetim Kurulu tarafından disiplin soruşturması açılır. Açılan soruşturmada toplanan kanıtlar çerçevesinde dişhekiminin mevzuata ve meslek ahlakına aykırı eyleminin saptanması halinde dosya ekleriyle birlikte Oda Disiplin Kuruluna sevk edilir ve Oda Disiplin Kurulu tarafından gerekli cezai yaptırım uygulanır.

Belirtilen süreç ile ilgili olarak yapılması gerekenler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

B.     UYGULAMA ALANI

Disiplin soruşturması sivil ya da asker ayırımı gözetilmeksizin odaya kayıtlı olsun olmasın bütün dişhekimleri hakkında açılabilir.

C.     SORUŞTURMADA YETKİ

Dişhekimleri Odalarının soruşturma açma yetkileri bölgeleriyle sınırlıdır. Bölgesi içinde bir disiplin suçu işlendiğini öğrenen Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu soruşturma açmakla yükümlü olup, bir şekilde öğrendiği ancak bölgesi dışında işlenmiş olan suçlarda ise Birlik Merkez Yönetim Kurulu ve ilgili Dişhekimleri Odasına bilgi verir.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu da herhangi bir şekilde öğrenmiş olduğu suçların soruşturulmasını ilgili Oda’dan isteyebilir. Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun bu istemi kesin olup, Odalarca geciktirilmeksizin yerine getirilir.

Oda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin görev yaptıkları süre içindeki soruşturmaları doğrudan Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

D.    SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI

Soruşturma zamanaşımı Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin (12-B) maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre disiplin cezası verilmesini gerektiren suçların işlenmesinden itibaren 4 yıl geçtikten sonra kovuşturma yapılamaz; yani ceza verilemez. Ancak bu süre içinde Yönetim Kurulu işe el koymuş ise zamanaşımı süresinin işlemesi durur. Bu durumda eylem tarihinden itibaren 4 yıl geçip geçmediği Yönetim Kurulu’nun işe el koyması, yani eylemin incelenmesi veya soruşturulmasına dair karar alması tarihine göre tespit edilecektir. Örneğin 05.02.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bir eylem hakkında inceleme başlatılmış ve inceleme sırasında eylem tarihinin 04.02.2004 olduğu anlaşılmış ise “zamanaşımı sebebiyle soruşturma açılmamasına” karar verilir ve dosya kapatılır. Yönetim Kurulu ilk inceleme başlatmaksızın soruşturma açılmasına karar vermiş ve yürütülen soruşturma sırasında zamanaşımı tespit edilmiş ise “zamanaşımı sebebiyle soruşturmanın durdurulmasına” karar verilerek dosya kapatılır.

Ancak yukarıdaki maddelerde belirtilen eylemler aynı zamanda başka kanunlarda da suç olarak belirtilmiş ve daha uzun zamanaşımı süreleri öngörülmüş ise uzun olan zamanaşımı süreleri uygulanır.

E.     TEBLİGAT

Soruşturma sırasında yapılacak bütün yazışmalarda tebliğ tarihinin öğrenilmesine elverişli bir yöntem izlenmelidir. Sürelerin başlangıcı tebliğ tarihi olmakla sağlıklı bir soruşturma için bu tarihin bilinmesi zorunludur.

Tebliğ tarihinin tespit edilmesini sağlayan en kolay yöntem tebligatların iadeli taahhütlü olarak yapılmasıdır. Yapılan iadeli taahhütlü tebligatlarda, tebligatın yapıldığına dair alındı belgesinin soruşturma dosyasına takılarak saklanması gereklidir.

Elden yapılacak tebligatlarda ise tebligatı alan kişinin kimliği ile tebliğ tarihinin tebliğ edilen evrakın dosyada kalan örneği üzerine belirtilmesi zorunludur. Elden tebligat ilgilinin kendisine ya da vekiline yapılır. Avukata elden tebligat yapılması gerektiği takdirde vekaletnamesinin bir örneğinin dosyaya ibrazı zorunludur.

Dosyaya avukatın vekalet ibraz etmesinden sonra, bütün yazışmalar avukat aracılığıyla yapılır. Yani bu aşamadan sonra çıkartılacak tebligatlarda “Dt.B.G. vekili Av.G.M.”  ibaresinin kullanılması ve avukatın büro adresine gönderilmesi gereklidir.

F.      SORUŞTURMANIN  BAŞLAMASI

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu,1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve dişhekimlerine ilişkin diğer mevzuat ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından usulüne uygun olarak çıkartılmış olan yönetmelik, genelge,vb. düzenlemelere veya Birlik Genel Kurulu Kararlarına aykırı davranılmış olması halinde, eylem sahibi dişhekimi hakkında soruşturma başlatılır. Fiil, ihbar, şikayet,vb. şekilde öğrenilmiş olabileceği gibi, bunların hiçbiri mevcut olmadan fiilin Türk Dişhekimleri Birliği veya Dişhekimleri Odası tarafından herhangi bir şekilde öğrenilmiş olması da soruşturma başlatılması için yeterlidir. Yani disiplin soruşturması açılabilmesi için herhangi bir şahsın başvurusu aranmamakta olup Dişhekimleri Odası kendiliğinden soruşturma başlatabilir.

1.       İLK İNCELEME

Disiplin Yönetmeliğinin 19. maddesinde düzenlenmiş olan ilk inceleme disiplin soruşturmasının mutlak yapılması gereken bir öncülü olmayıp, herhangi bir ihbar/şikayet,vs. noktasında disiplin soruşturması açılıp açılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulunun karar veremediği durumlarda  olayın biraz daha ayrıntısına vâkıf olmak için yapılan incelemedir. Yönetim Kurulu disiplin cezası gerektirdiğini düşündüğü bir eylemle karşı karşıya olduğu düşüncesinde ise ilk inceleme yapılmadan disiplin soruşturması başlatılması mümkündür.

Yakınma üzerine ya da kendiliğinden mevzuata ve meslek ahlakına aykırı bir eylemin öğrenilmesi durumunda, ilk inceleme yapılmasına ilişkin gereksinim var ise, Oda Genel Sekreteri ihbar veya şikayet metnini ya da olayı belirten bir yazıyı ilgiliye gönderip varsa diyecekleri ile kanıtlarını bir hafta içinde bildirmesini ister. Bu sürenin geçmesinden sonra dosya, Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’na sunulur ve Yönetim Kurulu ilk toplantısında dosyayı değerlendirir. Yapılan değerlendirmede, mevcut kanıtlar çerçevesinde eylemin soruşturulmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir.

Hakkında suçlama bulunan dişhekimi Oda organlarında görevli ise Oda Yönetim Kurulu ilk toplantısından sonra onbeş gün içinde suçlamaya ilişkin bilgi ve belgeleri gereği yapılmak üzere Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na iletir. Birlik Merkez Yönetim Kurulu da ilk toplantısında konuyu görüşerek karara bağlar. Birlik Merkez Yönetim Kurulu konuyu soruşturma açılmasına değer görür ise Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini soruşturmacı olarak atar.

Birlik organlarında görevli olanlar hakkında bir ihbar veya şikayet olması durumunda bu husus, şikayet edilen üyenin katılmadığı Birlik Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek gerek görüldüğünde soruşturma açılmasına karar verilir. Soruşturma açılmasına dair kararda, soruşturmayı yürütecek Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri de belirtilir.

Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde bu karar, suçlanana ve varsa yakınana iadeli taahhütlü olarak ya da (imza karşılığı) elden tebliğ olunur. Tebliğ edilen bu karara yakınan, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu dosyayı itiraz dilekçesi ile birlikte Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun yapacağı inceleme sonucunda Yönetim Kurulu kararının yerinde olduğuna dair karar verilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı kesinleşir ve ilgililer bu karara karşı ancak İdare Mahkemesinde dava açarak itirazda bulunabilirler.

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun isnat edilen eylemi soruşturulmaya değer görüp Yönetim Kurulu kararını kaldırması halinde ise dosya Yönetim Kuruluna iade edilir ve Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmek zorundadır.

Yönetim Kurulu isnat edilen eylemin soruşturulmasına gerek görmesi halinde soruşturma açılmasına karar verir ve bu durumu karar defterine yazar. Soruşturma açılmasına dair kararda hakkında soruşturma açılan kişinin adı ve isnat edilen eylemin açıkça yazılması gereklidir. Bu aşamadan sonra yapılacak işlemlerde çerçevenin soruşturma açılmasına dair karardaki eylemle sınırlanacağı dikkate alındığında bu hususun önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca belirtelim ki soruşturma ancak gerçek kişiler hakkında açılabilir. Şirketler,hastaneler,vs. tüzel kişilikler hakkında açılacak soruşturmalarda muhatap, o kurumların sorumlu dişhekimleridir.Soruşturma açılmasına dair karar alınırken sorumlu dişhekiminin kimliğinin bilinmemesi durumunda “….. Ltd.Şti. sorumlu dişhekimi”,“….. Polikliniği/Ağız Diş Sağlığı Merkezi sorumlu dişhekimi”  ibaresinin kullanılması gereklidir.

Soruşturma, Yönetim Kurulu tarafından yürütülebileceği gibi atanacak bir soruşturmacı aracılığıyla da yürütülebilir. Soruşturmacı atanması halinde bu durumun da karar defterinde gösterilmesi gereklidir. Bu karar atanan soruşturmacıya tebliğ edilir ve suçlama ile ilgili mevcut dosya soruşturmacıya verilir. Soruşturmanın bundan sonraki aşamaları soruşturmacı tarafından yerine getirilir.

2.      SORUŞTURMA

Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına dair karar alınmasından sonra durum suçlanana bildirilir. Bildirimde isnat edilen eylemler açıkça belirtilerek bu eylemler sebebiyle hakkında soruşturma açıldığı, konu ile ilgili savunma ve kanıtların bildirimin tebliğinden itibaren 15 gün içinde verilmesi gerektiği açıklanır. Soruşturma, soruşturmacı tarafından yürütülüyor ise bu işlem soruşturmacı tarafından yapılır ve bildirime soruşturmacı olarak atanmaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı da eklenir. Bildirimin, tebliğin muhataba ulaştığı tarihin anlaşılmasını sağlayacak bir yöntemle, örneğin iadeli taahhütlü olarak, yapılması gereklidir.

Suçlamanın suçlanana açık ve anlaşılır olarak bildirilmesine ilişkin tebligatın yapılmasından sonra 15 gün geçmesine karşın herhangi bir savunma gelmemiş ise suçlanan savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Suçlanan savunması ve kanıtlarını posta ile gönderiyor ise alınma tarihi esas alınır.

Süresinde gelen savunma ve eklerine göre incelenmesi ve araştırılması gereken hususlar araştırılır.

Soruşturulan kişinin kanıtlarını sunmak için soruşturmacıdan ek süre istemesi durumunda 10 güne kadar bir süre verilir. Bu süre, istemin kabulüne dair yazının ilgiliye tebliğinden itibaren işlemeye başlar.

Süresinde savunma yapılmış olsun olmasın suçlananın leh ve aleyhindeki bütün kanıtlar mümkün olduğunca toplanır. Soruşturmacı olayla ilgili gördüğü herkesle görüşebilir, gerekli gördüğünde tanık dinleyebileceği gibi resmi makamlardan belge de isteyebilir. Tanık dinlenmesi halinde ifadesinin tutanağa geçirilmesi ve altının tanık, soruşturmacı ve varsa yeminli katip tarafından imzalanması gereklidir.

Toplanacak kanıtlardan dinlenmesi gerekli görülen bir kısım tanıkların Oda bölgesi dışında olmaları halinde bu tanıkların ifadeleri “istinabe” yoluyla tanığın bulunduğu bölgenin bağlı bulunduğu Oda Genel Sekreteri tarafından alınır. Başka bir Oda’dan ifade alınmasına ilişkin istemde bulunulurken olayın ayrıntısı ile tanığa sorulması gereken soruların da bildirilmesi gereklidir. Alınan ifadeler en geç bir hafta içinde ilgili Oda’ya gönderilir.

Soruşturmacı, atanma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde soruşturmayı tamamlayıp fezlekesini hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu’na vermekle yükümlüdür. Ancak haklı sebepler olması halinde soruşturmacının talebi üzerine Yönetim Kurulu bu süreyi her seferinde birer ay olmak üzere en çok üç defa uzatabilir. Sonuç olarak soruşturmacının atanma tarihinden itibaren en geç dört ay içinde soruşturmayı tamamlaması gereklidir.

3.      SAVUNMA HAKKI

Savunma hakkı anayasal bir haktır. Usulüne uygun savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Hakkında soruşturma yapılan dişhekimine gönderilen yazıda, suçlama açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilir ve süresinde savunmasını yapmaması durumunda savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı hatırlatması yapılır.

Soruşturmada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri savunma hakkının ihlal edilmemesidir. Savunma için 15 günden az süre verilmiş olması, suçlamanın açık olarak bildirilmemiş olması savunma hakkının açık ihlalinin örnekleridir. Kanıtların toplanmasından sonra başlangıçta bilinmeyen bir bilgi ya da belgeye ulaşılmış olması halinde suçlananın bu konudaki savunmasını verebilmesi için yeni bir savunma hakkı tanınmasında yarar vardır. Bu husus, her ne kadar yasal bir zorunluluk olmasa da anayasal bir hak olan savunma hakkına saygı gösterilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının sağlanması bakımından yararlıdır. Tekrar belirtelim ki, suçlama ne olursa olsun savunma alınmadan ceza verilemez.

Kişinin savunmasını yapabilmesi için hakkında tanzim edilen dosyayı incelemek de en doğal hakkıdır. Soruşturmanın ihbar veya şikayet üzerine başlatılmış olması halinde şikayet edenin kimliğinin saklı tutulması gereken durumlarda bu hususa dikkat edilerek dosyanın suçlanan veya vekili tarafından incelenmesine, gerektiğinde örneğinin de alınmasına izin verilir.

Soruşturma sırasında yeni bir takım suçlamalar tespit edilirse bu suçlamalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi ile suçlanana ek savunma hakkı mutlaka tanınmalıdır. Bir başka ifadeyle, soruşturma açılmasına karar verilen ve savunma istenen suçlamanın dışında bir sebeple kişiye ceza verilmesi hukuka uygun değildir.

4.      İFADELERİN ALINMASI

İfadelerin alınmasında, ifade alınan yerde, ifadesi alınan, soruşturmacı ve yeminli katip dışında kimse bulunmaz. Soruşturulan dişhekiminin sözlü olarak ifade vermesi durumunda varsa avukatı da hazır bulunabilir. Bu durumda avukatın vekaletnamesinin bir örneğini dosyaya ibraz etmesi gerekir. Bu örnek asıldan çekilmiş fotokopinin avukat tarafından aslının aynı olduğuna dair onaylı bir örnektir.

Soruşturulan şahsın ifadesi alınırken yemin verilmez. Diğer şahısların (tanık, şikayet eden, bilirkişi,vs.) ifadesi alınırken yemin verilir. Ancak tanık olarak ifadesine başvurulan kişi soruşturulanın 1.derece yakını ise (karı, koca, kardeş, anne, baba, çocuk) tanıklık yapmayabileceği hatırlatılır, buna karşın tanıklık yapacağını belirtmesi halinde yemin verilmeden ifade alınır.

İfadeler daktilo/bilgisayar ile üç suret olarak alınır. Bir sureti ifadesi alınan şahsa verilir. İfade metninin her sayfası soruşturmacı, soruşturulan ve katip tarafından imzalanır.

İfade metninin başında ifadesi alınan kişinin nüfus bilgileri, görevi, açık adresi ve telefon numarası yazılır.

İfadesi alınan kişiye konu aktarılır savunması, bilgisi, görgüsü varsa ifadesini destekleyen kanıtları sorulur. Gerektiğinde sorularla gerekli bilgilere ulaşılmaya çalışılır. İfade verenin sunduğu kanıtlar ifade metninde belirtilerek alınıp dosyaya konulur.

İfade alınmasına şikayetçiden başlanılır, tanıklarla devam edilir ve en son suçlananın ifadesi alınır. Bunun sebebi gerektiğinde tanık beyanlarına karşı suçlananın beyanının alınabilmesinin sağlanmasıdır. İfade için çağrı yapılırken bu nokta dikkate alınmalı ve bunu sağlayacak şekilde tarihlendirme yapılmalıdır.

5.      SORUŞTURMANIN BİTMESİ

Toplanan kanıtlar ve savunmadan sonra dosyayı özetleyen ve kanaat bildiren bir fezleke/rapor, soruşturmacı tarafından düzenlenir ve dosya ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulu kendisine sunulan dosyada suçlamanın yeterince araştırılmış olduğuna kanaat getirirse soruşturmanın bittiği kararını verir. Soruşturmanın bitmesinden sonra Yönetim Kurulu “disiplin kovuşturmasına yer olmadığına” ya da “dosyanın Disiplin Kuruluna sevkine” karar verir.

a)     Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı

Yönetim Kurulu yapılan soruşturma sonucu hazırlanan dosya ve varsa fezlekeyi inceleyerek suçlamanın kanıtlanamadığı ya da ceza verilmesini gerektirir olmadığı kanaatine varırsa disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair karar verir. Kararın gerekçeli olarak verilmesi zorunlu olup gerekçede, kanıtlar tartışılarak kararın dayanağı belirtilir.

Alınan bu karar hakkında soruşturma yürütülen dişhekimine ve varsa yakınmacıya bildirilir. Tebliğ edilen bu karara yakınan, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu dosyayı itiraz dilekçesi ile birlikte Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

Merkez Yönetim Kurulunun isnat edilen eylemi kovuşturmaya değer görüp Yönetim Kurulu kararını kaldırması halinde dosya, Oda Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu bu karara uymak zorunda olup Disiplin Kurulu’na sevkine dair karar alıp dosyayı Disiplin Kuruluna gönderir.

İtiraz halinde, Kovuşturma Açılmasına Yer Olmadığına dair kararı Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun bulması halinde ise Yönetim Kurulu kararı kesinleşir. İlgililerin bu karara karşı İdari Yargıya (İdare Mahkemesi’ne) başvurma hakları saklıdır.

b)     Disiplin Kuruluna Sevk Kararı

Yönetim Kurulu hazırlanan soruşturma dosyası ve varsa fezlekeyi incelemesinde isnat edilen eylemin mevcudiyetine dair yeterli kanaati edinmişse dosyayı, karar verilmek üzere Disiplin Kuruluna gönderir.

G.    DİSİPLİN KURULU

1.       GÖREVİ

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kovuşturma açılmasına karar verilen dosyaları inceleyerek gerekli kararları verir.

2.      TOPLANMASI

Disiplin Kurulu, toplantı tarihini kendisi belirlemişse o tarihte, belirlememişse Yönetim Kurulu tarafından toplantı tarihinden en az üç hafta önce üyelere yapılacak çağrı üzerine toplanır. Toplantıya katılamayacak üyeler mazeretlerini toplantı tarihinden en az bir hafta önce bildirirler. Bildirim üzerine yedek üyeler toplantıya çağırılır.

Geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine seçimlerde en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Toplantı, Başkan tarafından yönetilir. Başkanın katılamadığı durumlarda yerine bir başkan seçilir ve seçilen kişi başkanın sahip olduğu hak ve yetkileri kullanır. Böylesi bir seçimin yapılmaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.

Disiplin Kurulu’nun tam sayı ile toplanması ideal olmakla birlikte en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Salt çoğunluk yarıdan az  olmayan çoğunluktur. Yani üç üye ile toplanan Disiplin Kurulu 2, 4 veya 5 üye ile toplanan Disiplin Kurulu ise 3 üyenin aynı yöndeki oyu ile karar verebilir.

Toplantıda, raportör üyenin dosya hakkında bilgi vermesinden sonra gerek görüldüğünde ilgililer de dinlenir. Bundan sonra müzakereye geçilir ve dosya tartışılır. Müzakerenin bitiminden sonra oylamaya geçilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır.

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır şeklinde bir hüküm 3224 sayılı Kanunun 14. maddesinin son fıkrasında mevcut ise de bu hüküm uygulama alanı olmayan bir hükümdür. Zira karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olduğuna göre oylarda eşitlik olması olanaksızdır. Örneğin, Disiplin Kurulu 3 kişi ile toplanmış ise 2, 4 veya 5 kişi ile toplanmış ise 3 kişi ile karar alınabilir. Görüldüğü gibi Başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınarak karar alınması aritmetik olarak mümkün bulunmamaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 31.maddesinde sayılan üyeler ilgili dosyanın görüşüldüğü toplantıya ve oylamasına katılamazlar. Bu durumda bulunan üyelerin çokluğu dolayısıyla toplantı yeter sayısının yitirilmesi durumunda yedekler aldıkları oy sırasına göre toplantıya çağırılırlar.

Disiplin Kurulu, soruşturma raporunun Kurul’a iletilmesinden itibaren bir ay içinde dosyayı karara bağlamak zorundadır. Ancak burada belirtilen bir aylık süre hak düşürücü nitelikte değildir. Yani bu bir aylık sürenin geçmiş olması sebebiyle dosyada karar verilmesinden kaçınılmaz. Belirtilen süre bütünüyle işlerin sürüncemede kalmasının önlenmesi bakımından öngörülmüştür.

3.      KARAR

Disiplin Kurulu dosya üzerindeki müzakereden sonra, oylama yapar ve karar alır. Alınan karar ne yönde olursa olsun gerekçeli olmalıdır. Gerekçede kararın dayandığı sebepler, mevzuat hükümleri de dikkate alınarak belirtilir. Kararda suçlanana isnat edilen bütün suçlamalar açık olarak tartışılmalı ve hangilerinin sübut bulduğu, verilecekse cezanın hangi suçtan dolayı verilmiş olduğu belirtilmelidir.

Karar oyçokluğuyla alınmışsa karara muhalif kalan üyeler neden muhalif kaldıklarını belirten bir şerh yazarlar. Muhalefet şerhi kararın ayrılmaz parçasıdır.

Kararların gerekçeli olması, anayasal zorunluluk olmasının yanı sıra karara muhatap olanların kararın sebebini öğrenmeleri suretiyle karar mekanizmasına güven duymalarını da sağlamış olur. Gerekçe, kararın denetlenebilmesini sağlayan ve keyfi olarak verilmediğini ortaya koyabilecek en iyi araçtır.

Disiplin cezaları; uyarma, kınama, para cezası ve meslekten alıkonmadır. Bu cezaların nitelikleri ile hangi suçlara hangi cezaların verileceği Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin ( 5 ) ve devamı maddelerinde belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 12.maddesinde belirtilmiş hükümlere göre ceza verilmesi ve kararın kesinleşmesi halinde Yönetim Kurulu’nun Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunması gereklidir.

Olayların niteliği, ilgilinin kişisel ve mesleki durumu dikkate alınarak Yönetmelikte belirtilen cezadan bir alt ceza verilebileceği gibi suçun tekrarı, ilgilinin daha önce de disiplin cezası almış olması durumlarında bir üst ceza da takdir edilebilir. Ancak bu takdirin kullanılmasının gerekçesi de ayrıca belirtilmelidir.

H.    KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Disiplin Kurulu dosya üzerindeki incelemesini yapıp kararını verdikten sonra dosyayı, kararla birlikte, Yönetim Kuruluna gönderir.

Yönetim Kurulu önüne gelen dosyada mevcut kararın örneğini suçlanan dişhekimi ve varsa şikayet edene bildirir. Bildirimde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara Yüksek Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği, itiraz dilekçesinin Dişhekimleri Odasına verilmesi gerektiği de bildirilir. Karar tebliğinin, tebliğ tarihinin bilinmesini temin bakımından, iadeli taahhütlü posta ile yapılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.

Kararların ilgiliye usulüne uygun olarak tebliğinden sonraki 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmaz ise meslekten alıkonma cezasını içeren kararlar dışındaki kararlar kesinleşir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

Karar meslekten alıkonma cezasını içerir mahiyette ise itiraz süresinin geçmesini müteakip, diğer kararlarda ise süresinde yapılan itiraz üzerine dosya, incelenmek ve karar verilmek üzere Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir.

Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilecek dosyalarda, dosyadaki belgelerin mutlaka dizi pusulasına bağlanması ve belge asıllarının gönderilmesi gereklidir.

Yüksek Disiplin Kurulunda incelenip karara bağlanan dosyalara ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararının bir örneği, ilgili Odaya gönderilir ve Oda tarafından ilgililere tebliğ edilir.

Yüksek Disiplin Kurulu kararının onama niteliğinde olması halinde karar kesinleşir ve uygulanır.

Kararın bozma kararı olması halinde ise bozma kararında belirtilen eksikliklere göre gerekli işlem yapılır. Örneğin eksik inceleme veya savunma hakkının kısıtlanmış olması sebebiyle Disiplin Kurulu kararının bozulmuş olması halinde belirtilen işlem tamamlanır/suçlanan dişhekimine mevzuata uygun savunma hakkı tanınır ve yeniden karar verilmek üzere dosya Oda  Disiplin  Kuruluna havale edilir. Bozma kararı esastan ise,yani isnat edilen eylem ile verilen ceza arasında uyumsuzluk olduğu yönünde ise dosya doğrudan Disiplin Kuruluna verilir ve karar vermesi istenir.Karardan sonra, ilk karardaki süreç aynen uygulanır. 

Mustafa GÜLER
Avukat
TDB Hukuk Danışmanı

 

II.  EKLER

A.    Disiplin Soruşturması Açılması ve Soruşturmacı Tayini Kararı

(A.B.) tarafından Dt.(C.D.) hakkında yapılan şikayet üzerine konunun (reklam yasağına aykırı davranış, asgari ücret tarifesinin altında ücret almak, meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturulmasına, soruşturmanın Dt.(D.E.) tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

B.     Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı

7.1.2008 tarih ve 08/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Dt.(C.D.) hakkında (reklam yasağına aykırı davranış,asgari ücret tarifesinin altında ücret almak,meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturma açılmasına,soruşturmanın tarafınızdan yürütülmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince usulüne uygun olarak soruşturma yapılarak hazırlayacağınız dosyayı fezlekeniz ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmanızı, soruşturmanın bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren bir ay içinde tamamlanmasını, bu süre içinde tamamlanamaması durumunda gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulundan ek süre talep edilmesini rica ederim.

(……..Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dt.C.Y.)

C.    Mağdura veya Yakınlarına Yazılacak Çağrı Yazısı

Dt.C.D. tarafından yapılan operasyonda mağduriyet iddianızla ilgili olarak soruşturma açılmasına ve soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine, 7.1.2008 tarih ve 08/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak ifadenizi vermek üzere …/…/2008 tarihinde saat 16:30’da aşağıdaki adreste hazır bulunmanızı ve konu ile ilgili bütün kanıtlarınızı sunmanızı rica ederim…./…/2008

Dt.D.E.

Soruşturmacı

Adres:

Eki:

1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı

D.    Şikayet Edene Yazılacak Çağrı Yazısı

…/…/2007 tarihli dilekçenizle yaptığınız şikayet üzerine soruşturma açılmasına ve soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine, 7.1.2008 tarih ve 08/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, karar verilmiştir.

Şikayet konunuz ile ilgili olarak ifadenizi vermek üzere …/…/2008 tarihinde saat 16:30’da aşağıdaki adreste hazır bulunmanızı ve konu ile ilgili bütün kanıtlarınızı sunmanızı rica ederim…./…/2008

Dt.D.E.

Soruşturmacı

Adres:

Eki:

1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı

E.     Tanıklara Yazılacak Çağrı Yazısı

Yönetim Kurulunun 7.1.2008 tarih ve 08/2 sayılı kararıyla (Dt.C.D.) hakkında  (reklam yasağına aykırı davranış,asgari ücret tarifesinin altında ücret almak,meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturma açılmasına,soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine karar verilmiştir. Olayın aydınlatılması bakımından konu hakkında bilginize başvurmak gerekmiştir. .../…/2008 tarihinde saat 16:30’da aşağıdaki adreste hazır bulunmanızı rica ederim…./…/2008

Dt.D.E.

Soruşturmacı

Adres:

Eki:

1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı

F.      Suçlanan Dişhekimine Yazılacak Savunma İstem Yazısı

Yönetim Kurulunun 7.1.2008 tarih ve 08/2 sayılı kararıyla hakkınızda  (reklam yasağına aykırı davranış, asgari ücret tarifesinin altında ücret almak, meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturma açılmasına,soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine karar verilmiştir.

İşbu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde konu ile ilgili savunma ve kanıtlarınızı tarafıma iletmenizi,savunmanızı sözlü olarak yapmak istemeniz halinde …/…/2008 tarihinde saat 16:30’da aşağıdaki adreste hazır bulunmanızı, belirtilen süre içinde savunma vermediğiniz takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı bildirir; savunma ve eklerinin aşağıda belirttiğim adrese gönderilmesini rica ederim…/../2008

Dt.D.E.

Soruşturmacı

Adres:

Eki:

1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı

2-Şikayet dilekçesi ve ekleri (varsa)

G.    Fezleke

Soruşturma Emrini Veren Makam               :…… Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Soruşturma Emrinin Tarihi                         :…../……/2008

Soruşturmacı Atanma Tarihi                       :…../……/2008

Atama Kararı Tebliğ Tarihi                          :…../……/2008

Şikayet Eden                                              : Dt.A.B.

Suçlanan                                                    : Dt.C.D.

Suçlama                                                     : Asgari ücret tarifesinin altında ücret almak

Suçlamaya Uyan Hükümler                         3224 sayılı Kanun m.40, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü m.31,TDB ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliği m.8/f

Olay ve Açıklamalar                                    :

A.B tarafından ../../2008 tarihli dilekçe ile yapılan şikayette Dt.C.D.’nin hastalardan asgari ücretin altında ücret aldığı,aynı hastaların kendisine geldiğinde ücreti yüksek bularak gittiklerini,bu durumun haksız rekabet yarattığını belirtmiştir(Ek.2). Dilekçede ve …/…/2008 tarihli şikayet edenin ifade tutanağında(Ek.3) isimleri bildirilen hastalar ile yapılan görüşmelerde kendilerinden, uygulanan tedaviler karşılığında,alınan ücretler açıklanmıştır(Ek.4). Suçlanan dişhekiminin serbest meslek makbuzları üzerinde yapılan incelemede, hasta ifadelerinde belirtilen ücretler ile makbuzların birbirine uygun olduğu tespit edilmiştir(Ek.5). İncelenen makbuz koçanında ifadesine başvurulanlar dışındaki hastalara ait makbuzlar da görülmüş ve incelenen 40 makbuzda 33 adedinin asgari ücret tarifesine uygun olduğu görülmüştür.

Suçlanan dişhekiminin savunmasında “asgari ücret tarifesine genellikle uyduğunu ancak muayenehanesinin bulunduğu bölgede yaşayanların ekonomik olarak alt/orta gelir grubundan olmaları sebebiyle bazen gelen hastanın parasının çıkışmadığı, böylesi durumlarda da sırf parası çıkışmadı diye hastayı geri çevirmenin meslek ahlakına aykırı olduğunu düşündüğünden gerekli tedaviyi uyguladığını, birçok meslektaşının aynı durumda olduğu ancak kendisinin dürüst davranarak fiili durumu makbuzlarına yansıttığını” belirtmiştir(Ek 6).

Toplanan kanıtlardan sonra soruşturulan olayın açıklığa kavuştuğu, başkaca kanıt toplanmasına gerek olmadığı görülmüştür.

Sonuç ve Kanaat                                   :Toplanan kanıtlardan isnat edilen “belirlenmiş asgari ücret tarifesinin altında ücret almak” suçunun unsurlarının olayda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Zira hasta ifadeleri,makbuzlar ve soruşturulan dişhekiminin ikrarı asgari ücretin altında ücret alınmış olduğu hususunu kanıtlamak için yeterlidir.Belirtilen olayda sözkonusu olan suç “belirlenmiş asgari ücret tarifesinin altında ücret almak” olup Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin (8/f) maddesi gereğince “para cezası” verilmesini gerektirir. Ancak suçlanan dişhekiminin savunmasında belirttiği hususların bir gerçeklik olması,incelenen makbuzlarda büyük ölçüde asgari ücret tarifesine uyulmuş olduğunun,asgari ücrete uyulmayan durumlarda alınan ücret ile alınması gereken ücret arasındaki farkın çok düşük olması ve dişhekiminin daha önce ceza almamış olması sebeplerinden dolayı verilecek cezada Yönetmeliğin (12-A) maddesine dayanılarak takdir hakkının bir alt ceza olan “kınama” cezası verilmesi yönünde kullanılması gerektiğine dair kanaatimi ………. Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına saygılarımla sunarım.

Dt.D.E.
Soruşturmacı

EKLER

Ek.1 Görevlendirme yazısı
Ek 2.Şikayet dilekçesi
Ek.3 Şikayet eden ifade tutanağı
Ek.4 Hasta ifade tutanakları (.. adet)
Ek.5 İlgili makbuz fotokopileri (.. adet)
Ek 6 Savunma ve ekleri (.. adet)

H.    Karar

…. Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Kararı

Esas No:2007/36 (Disiplin Kurulu Dosya Kayıt Defterinde verilen sıra numarası)

Karar No:2008/07 (Disiplin Kurulunun karar verilen yıl içinde verdiği kaçıncı karar olduğu)

…. Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu yapılan çağrı üzerine 12.04.2008 tarihinde Dt.O.B.,Dt.B.G.,Dt.T.Ç.,Dt.H.G.ve Dt.A.S.’nin katılımıyla toplanmış, toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra Dt.O.B.’nin başkanlığında gündemindeki soruşturma dosyalarını görüşmeye başlamıştır.

Dt.C.D. hakkında asgari ücret tarifesinin altında ücret almak suçlamasıyla Yönetim Kurulu tarafından yürütülmüş olan soruşturmaya ilişkin dosya içindeki evrak okundu. Mevcut evrak çerçevesinde karar verilmeden önce suçlanan dişhekiminin sözlü savunmasını almak ihtiyacı doğmuş, yapılan çağrı ile dişhekimi Kurulumuz huzurunda dinlenerek ifadesi zapta bağlanmıştır.

Mevcut belgeler,tanık anlatımları ve dişhekiminin sözlü savunmasında  ikrar etmiş olduğu üzere bir kısım hastalardan Dt.C.D.’nin belirlenmiş asgari ücret tarifesinin altında ücret aldığı sabittir.

İsnat edilen ve kanıtlarla sabit olan suçun karşılığı Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/f maddesi gereğince para cezasıdır. Ancak dişhekiminin asgari ücretin altında ücret aldığı vakalarda alınan ücret ile alınması gereken ücret arasındaki farkın çok düşük olması ve dişhekiminin bu tavrı ile haksız rekabeti amaçlamadığı yönünde Kurulumuzda oluşan kanaat sebebiyle,Yönetmeliğin 12-A maddesinde belirtildiği üzere takdir hakkı kullanılarak, Dt.C.D.’nin isnat edilen suç sebebiyle KINAMA cezası ile cezalandırılmasına,itirazı kabil olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

İ.      Karar Tebliği Yazısı

a)     Suçlanan dişhekimine yazılacak

Sn.Dt.C.D.

TDB tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tarifesinin altında ücret almaktan dolayı hakkınızda odamız tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış olup Disiplin Kurulunun almış olduğu karar eklidir.  Kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı Yüksek Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edebilirsiniz. Karara itiraz etmeniz halinde itiraz dilekçesinin Odamıza verilmesi gerektiğini, itiraz dilekçesinin posta ile gönderilmesi durumunda elimize geçtiği tarihin itiraz tarihi olarak kabul edileceğini hatırlatırız.

Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 adına Genel Sekreter ..

Eki:Disiplin Kurulu kararı.

b)     Şikayet edene yazılacak

Sn.Dt.A.B.

Dt.C.D.’nin TDB tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tarifesinin altında ücret almaktan dolayı yapmış olduğunuz şikayet soruşturulmuş olup Disiplin Kurulunun almış olduğu karar eklidir.  Kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı Yüksek Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edebilirsiniz. Karara itiraz etmeniz halinde itiraz dilekçesinin Odamıza verilmesi gerektiğini, itiraz dilekçesinin posta ile gönderilmesi durumunda elimize geçtiği tarihin itiraz tarihi olarak kabul edileceğini hatırlatırız.

.. Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 adına Genel Sekreter …

Eki:Disiplin Kurulu kararı.

J.       Dizi Pusulası

 1. Şikayet dilekçesi
 2. Soruşturma açılmasına ve soruşturmacı atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı
 3. Soruşturmacı atama yazısının soruşturmacıya tebliğ yazısı ve tebliğ evrakı
 4. Şikayet edene gönderilen ifadeye çağrı yazısı ve tebliğ evrakı
 5. Tanık …….’ya gönderilen ifadeye çağrı yazısı ve tebliğ evrakı
 6. Tanık …….’e gönderilen ifadeye çağrı yazısı ve tebliğ evrakı
 7. Suçlanan dişhekimine gönderilen savunma istem yazısı ve tebliğ evrakı
 8. Şikayet eden ifade tutanağı
 9. Tanık(lar) …. İfade tutanağı/tutanakları (.. adet)
 10. Suçlanan dişhekiminin savunması ve ekleri (.. adet)
 11. Fezleke
 12. Soruşturmanın bittiğine ve dosyanın Disiplin Kuruluna sevkine dair Yönetim Kurulu kararı
 13. Suçlanan dişhekimine gönderilen savunma istem yazısı ve tebliğ evrakı
 14. Karar
 15. Karar tebliğ yazısı ve tebliğ evrakı
 16. İtiraz dilekçesi
 17. Dosya gönderme yazısı
 18. Dizi pusulası.

İşbu dosya ….. adet belge içermektedir.

Dt.F.G.

……. Dişhekimleri Odası Başkanı