2008-2011

 TDB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
(2008-2011)

2008, 2009, 2010 ve 2011 Yılı TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi Resmi Gazete`de yayınlanmadığından 3224 sayılı Kanunun 40.maddesi gereğince;  2007 yılına ait tarife hükümleri geçerli olmuştur. Ancak 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, 58.maddesinin 12.fıkrası ile 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, “rehber tarife” olarak nitelendirilmiştir.

Bu nedenle halen uygulanmakta olan  2007 Yılı Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin artık geçerliliği bulunmadığından,  02.11.2011 tarihinden itibaren  meslektaşlarımızın uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin Rehber Tarife, il ve ilçelere göre Birliğimizce belirlenerek Sağlık Bakanlığı`na gönderilmiştir.

Rehber Tarife`de Bakanlık onayı gerekmediğinden meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından aynen uygulanabilecektir.

02.11.2011 tarihine kadar yapılmış işlemlerde, 2007 yılı TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi esas alınacaktır.