Üye Aidatları

 

GENELGE
Sayı     :
001-1.2444                                                                                      Tarih   : 28.11.2019
Konu   : 2020 Yılı Üye Aidatları ile İlgili  Genel Kurul Kararları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

 

İlgi      : 18.04.2019 tarih ve 001-1.803 sayılı yazımız.

13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan TDB Olağanüstü Genel Kuruluna ait kararlar ilgide kayıtlı yazımız ile Odalarımıza gönderilmişti.

Genel Kurulun 2020 yılı üye aidatları ile ilgili kararları hatırlatma amacıyla ekte yeniden gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

Ek: Üye Aidatları ile ilgili TDB Olağanüstü
       Genel Kurul Kararları (2 sayfa)

 

EK

TDB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARLARI
(
13-14 Nisan 2019)

 

 1. ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; Üye aidatlarının:

 1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 600 TL olarak belirlenmesine,
 2. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
 3. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,
 4. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)
 5. 2020 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 300 TL olarak belirlenmesine,
 6. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 300 TL olarak belirlenmesine,
 7. Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,
 8. Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, üyelik aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;
 9. Sahibi ve ortağı olmaksızın ilk defa bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 300 TL olarak belirlenmesine,
 10. Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş dişhekimlerinden aidat alınmamasına,
 11. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,
 12. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden Odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,
 13. Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşunun bulunmadığı ilçelerde muayenehane açan dişhekimlerinden ilk yıl üye aidatı alınmamasına; üye aidatı alındıktan sonra bu muayenehanenin açılması halinde, izleyen yıl üye aidatı alınmamasına,
 14. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla, aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine, (Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)
 15. Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulu kararıyla silinmesine,
 16. Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,
 17. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,
 18. Odaya üye olunurken, kimlik kartı ve rozetin bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, (kimlik kartı ve rozetin TDB tarafından finanse edilir)
 19. Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden, Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,