2013 SWOT Analizi Raporu

TADS Eğitimi Komisyonu 2013 SWOT Analizi Raporu

Güçlü Yönler

 

1

 TADS çalışmalarının güncel bilimsel temel üzerine kurulmasının politika olarak benimsenmiş ve uygulanıyor olması.

400

2

 Türkiye çapında, TADS faaliyetlerinde çalışmak üzere gönüllü eğitmen dişhekimlerinin varlığı.

325

3

 TADS Eğitimi Komisyonu tarafından yapılmış ve topluma ulaşmış çalışmaların gerçekleştirilmiş olması.

255

4

 TDB ve Odaların desteğine sahip olmak

172

5

 20 yıllık tecrübeli bir komisyon olmak.

160

 

 • En güçlü yön olarak bilimsellik yaklaşımı belirtilmiştir. Gelecek stratejik planlarda, bilimsellik yönünün korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak politikaların üretilmesi , diğer yandan Komisyon Üyelerinin yetkinliğinin sürekli gelişimi için stratejiler oluşturulması yararlı olacaktır.
 • Bilimsel temel üzerine kurulmuş çalışma yaklaşımının hayata etkin olarak geçirilmesinin sürdürülebilmesi için, tüm insan gücüne yönelik geliştirme faaliyetlerinin planlanmasında fayda bulunmaktadır.

 • Gönüllü dişhekimlerinin varlığı ikinci en güçlü yön olarak belirlenmiştir. Ancak zayıf yönlerin en çok puan alan maddesi de dişhekimlerinin motivasyon eksikliği olmuştur. Sayısal olarak güçlü görülen bir grubun üretim ve motivasyon olarak eksik kalması veya yönlendirilememesi projelerin yürütülmesinde sıkıntı  yaratabilir . Gerek TADS faaliyetlerine duyulan güveni artırmak, gerekse de yurt çapında yapılacak projelerden etkin sonuç alabilmek için, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama çalışmalarında ele alınmalıdır.

 • Topluma ulaşan çalışmalar yapmak Komisyonun görevidir. Bu çalışmaların ne etkenlikte yapıldığının ve sonuçlarının  ölçülebilmesine ve  geliştirilmesine yönelik bir yaklaşımın temellerinin atılmasında yarar bulunmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar, zayıf yönlerde belirtilmiş olan Kurumsallaşamama eksikliğine çözüm olarak da yarar sağlayacaktır.

 • Uzun süredir (20 yıl) çalışmalarını sürdüren bir Komisyon olmanın getirmiş olduğu birikimin gelecek dönemlere daha etkin olarak aktarılabilmesi için, Kurumsallaşma ve Bilimsellik yönü kullanılarak bir sistem oluşturulmalıdır.

 • Öne çıkan güçlü yönlere topluca bakıldığında, Komisyonun daha güçlenmesi için üzerinde durulması gereken ana başlıklar; eldeki kaynakların etkin kullanımı için kurumsal bir yapının oluşturulması ve yakın geleceğe yönelik sistemsel reformların yapılması gerekliliği olarak görünmektedir.

 

Zayıf Yönler

 

1

 Gönüllülük esasına bağlı olarak çalışan dişhekimlerinin motivasyon eksikliği

342

2

 TADS Eğitim Komisyonunun kurumsallaşamamış olması.

235

3

 Ulusal projelerde projede çalışacak dişhekimlerinin standardizasyonunun sağlanamaması

170

4

 Komisyon üyelerinin farklı illerden geliyor olması nedeni ile sık toplantı yapılamaması.

135

5

 Proje tanıtımlarının yeterli detayda yapılmıyor olması.

128

 

 • En zayıf yön olarak insan kaynağının önemli kısmını oluşturan gönüllü dişhekimlerinin motivasyon eksikliği sorunu belirtilmiştir. Eğitim verilen insan kaynağının etkin olarak kullanılmaması durumunda motivasyon eksikliği oluşur. Bu nedenle, dişhekimlerine toplumsal sorumluluk etkinlikleri eğitimleri düzenlenmeden önce, yaratılacak insan kaynağının hangi projelerde nasıl kullanılacağının planlanmış olması gereklidir.
 • Kurumsallaşma eksikliği, 20 yıllık bir Komisyon için büyük bir tehlike taşımaktadır. Komisyonun ana işleyiş süreçlerinin, faaliyet planlama yöntemlerinin, faaliyet yürütme ve sürekli kalite geliştirme çalışmalarının kurallara dönüştürülmesi ve uygulanması kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olacaktır.

 •  İnsan kaynağının standardizasyonu ile ilgili olarak eğitim planlaması yöntemlerinin ve amaca yönelik insan kaynağı ihtiyacı belirlemenin yararlı olacağı düşünülmektedir.

 • Komisyonun etkin çalışmasına katkı olarak, yıllık çalışma planlarının detaylı olarak faaliyet yılı başında belirlenmesinde yarar bulunmaktadır.

 • SWOT Analizi, öz değerlendirme yapmak üzere kullanılacak araçlardan bir tanesidir ve iki dönemdir uygulanmaktadır. Ancak, Komisyonun kendi performansını ölçmesi ve bu veriler üzerinden değerlendirme yapması daha etkili olacaktır.

 

Fırsatlar

 

1

 Eğitmen dişhekimlerine sahip olmak.

270

2

 Bir yıldır suren ulusal bir projenin varlığı (SGOP).

220

3

 Toplumun ağız diş sağlığı eğitimi alanındaki ihtiyaçları.

150

4

 Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm dünyada ÖNCELİKLİ sağlık politikası olarak benimsenmesi.

149

5

 Köklü, etkin bir iletişim ağına sahip, 18.000 üyeli bir kurumun komisyonu olmak.

135

6

 TDB ve Odaların desteğine sahip olmak.

131

7

 Toplumdaki ağız-diş sağlığı bilincinin yükselmesi ve beklentilerin artması.

125

8

 TADS faaliyet alanlarının toplumsal yönlerinin, proje katılımı ve kaynak yaratmada kolaylık sağlaması.

112

 

 • Toplumun Komisyon çalışma alanındaki ihtiyaçlarının ve bunlara karşılık sürdürülmekte olan projelerin bulunması, gelecek dönemlerin planlanması açısından önemlidir. Yapılmakta olan çalışmaların son hedef olan topluma katkılarının ölçülmesi için yaklaşımların geliştirilmesi yararlı olacaktır.
 • Koruyucu yaklaşımların dünyada artan önceliğinin ülkemizdeki yansımalarının çoğalması, Komisyon faaliyetlerine verilen destekleri artıracaktır.

 • Odaların vermekte oldukları desteğin devamı ve geliştirilmesine yönelik planlama çalışmalarının yapılmasında yarar vardır.

 

Tehditler

 

1

 Sağlık Bakanlığı’nın Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Politikasının yetersiz olması.

480

2

 Toplumda ağız-diş sağlığı bilinci eksikliği ve eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmaların yetersizliği.

220

3

 Diş hekimlerinin; Sağlık Bakanlığı’nın Ağız-Diş Sağlığı politikalarından ve TDB ye önyargılı yaklaşımlarından dolayı 
 gönüllü çalışmalardan kaçınmaları.

160

4

 Çalışmalara Oda katılımlarının düşük seyretmesi

157

5

 Diş hekimlerinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle gönüllü çalışmalardan kaçınmaları.

148

 

 • Sağlık Bakanlığı ile kurumsal iletişim TDB tarafından yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı’na Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Politikası geliştirmeye veya geçmişe ait önyargıları ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilecek ana iletişimin muhatabı TDB yönetimidir. TADS Eğitimi Komisyonu, faaliyet alanı içine giren konularda, TDB’yi Sağlık Bakanlığı ile kuracağı iletişimde güçlendirecek plan/proje/politika donanımını sağlamakla sorumludur.
 • Odaların desteğine sahip olmak fırsat olarak belirtilmiş ancak etkenliği ile ilgili tehdit unsuru da belirtilmiştir. Oda Komisyonları ile iletişimin etkinleştirilmesi, ortak hareket planları oluşturulması ve TADS Eğitimi Komisyonunun gerek bilimsel altyapı gerekse de yönetsel konularda yönlendirici olması fayda getirecektir.

Genel Yorumlar

A. Eğitilmiş İnsan Kaynağı

Analizin tüm başlıklarında, Komisyonun sahip olduğu insan kaynağına yönelik görüşler belirtilmiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında; insan kaynağı yönünden Komisyonun iyi bir potansiyele sahip olduğu ancak bu potansiyelin kullanımında sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bu sorunla ilgili olarak Komisyonun yeni stratejik planında, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Planlama başlıklarının açılarak;

 • Eğitim almış dişhekimlerinden ne şekilde yararlanılacağına,

 • Dişhekimlerinin gönüllü çalışma motivasyonlarının nasıl yüksek tutulacağına,

 • Dişhekimlerine yönelik eğitim planlaması yapılırken, ileriye dönük projeler kapsamında içerik ve eğitim alacakların sayılarının belirlenmesine,

 • Düzenlenecek eğitimlere karar verme ve uygulama aşamasında planlamanın nasıl yapılacağına yönelik esasların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

B. Odaların Desteği

Odaların etkin desteğinin alınmasına yönelik olarak, TADS Eğitimi Komisyonunun yol gösterici, proje üreten ve projeleri yönlendiren çalışma şeklinde bir takım yeniliklere yönelik planlama çalışmaları yapılabilir.

Gerek TDB, gerekse de Odaların var olan desteği ve işbirliği, TADS Eğitimi Komisyonunun gelecek çalışmalarını yönlendirmesinde hayati önem taşımaktadır. Bu desteğin iyi yönetilmesi, Komisyonun sorumluluğundadır. Yapılacak çalışmalarda görev alacak insan kaynağının etkin kullanıldığı projeleri oluşturmak, yürütmek ve geliştirmekle ilgili planlama çalışmalarının yürütülmesi faydalı olacaktır. Proje anlamında ve fikirsel düzeyde sağlanmış olan desteğin, etkin proje çıktıları olarak sonuçlanması, gönüllü çalışacak insan kaynağının motivasyonunu ve katkısını artıracaktır.

C. Komisyon Üyeleri

Komisyon üyelerinin toplantı sıklığının yeterli olmadığı ifade edilmiştir. Üyelerin farklı illerden geliyor olmasının yarattığı zorluğun aşılması için yıllık çalışma planlarının hazırlanması ve ek olarak uzaktan toplantı yapabilmek ile ilgili çalışmaların gündeme gelmesinde yarar olacaktır.

Komisyon üyelerinin çalışma alanı ile ilgili yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi ve bilgi birikimi sağlanarak bunun etkin bir şekilde gelecek Komisyonlara aktarılmasına yönelik sistem oluşturulma çalışmalarının gündeme gelmesinde yarar bulunmaktadır.

D. Kurumsallaşma

İnsan Kaynağı Yönetimi, Eğitim Planlaması, Yıllık Çalışma Planları gibi hazırlıklar, kurumsallaşma doğrultusunda önemli katkılarda bulunacaktır.

Proje üretme ve uygulama konularında TADS Eğitimi Komisyonunun üretkenliğinin artırılmasına yönelik olarak, Komisyon yetkinlikleri, eğitmen dişhekimi yetkinlikleri, ihtiyaç belirleme konularında bir sistem oluşturulmalı ve Komisyon eğitim politikasını bu sistem yardımı ile hayata geçirmelidir.

Özellikle eğitim materyallerine yönelik olarak çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Konunun irdelenerek geliştirme ihtiyaçlarının Stratejik Plan içinde yer almasında yarar bulunmaktadır.

E. Toplumsal İhtiyaçlar

Faaliyet alanları içindeki toplumun ağız-diş sağlığı eğitimi ihtiyaçları bir fırsat olarak belirtilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bu yön önemli bir tehdit olarak da algılanabilir. Komisyonun eğitimli insan kaynağını etkin olarak kullanmaması durumunda karşılanmayan toplumsal ihtiyaçlar önemli bir probleme dönüşerek Öz görev ile uyumsuzluk noktasına ulaşılabilir.

Sağlık Bakanlığı

Diş ve dişeti hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. İş ve dişeti hastalıklarını önlemek amacıyla farklı ülkelerde farklı yöntemlerle birtakım koruyucu uygulamalar yapılmış ve başarıya ulaşılmıştır. Toplumun ağız diş sağlığı göstergelerini iyileştirmek kamu otoritesinin görevidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tüm ülkede uygulanmak üzere; bütüncül bir Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programını oluşturup bir an önce hayata geçirmelidir.