İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Karar

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

Muayenehaneler uzunca bir süre, sadece İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili Oda’ya bildirimde bulunarak açılabilirken; 2005 yılında çıkartılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm belediyeler tarafından içinde muayenehanelerin de bulunduğu sağlık kuruluşlarının da işyeri açma ruhsatına tabi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Bu yöndeki yorumların hukuka uygun olmadığı şeklindeki değerlendirmeler ve açılan davalar üzerine 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikle, önceden “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz” şeklinde olan fıkraya, bu cümleden sonra gelmek üzere “İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır." ibaresi eklenmiştir.

Böylelikle aralarında muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve özel hastaneler gibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olmayan işyerleri hakkında da bu yönetmeliğin uygulanacağı öngörülmüş, üst hukuk normlarına aykırı bir şekilde Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği ruhsatla açılan sağlık kuruluşlarının belediyeden işyeri açma ruhsatı almadan açılması engellenmiş, sağlık kuruluşlarından işyeri izin harcı alınması da mümkün hale getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye karşı Türk Dişhekimleri Birliği’nin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği de dava açmış; Danıştay tarafından önce yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ancak itiraz üzerine karar kaldırılmış; sonrasında da davanın reddine karar verilmiştir. Söz konusu Karar temyiz edilmiş olup halen Danıştay’da temyiz incelemesi sürmektedir.

Yönetmelikle getirilen bu değişikliğin hangi sağlık kuruluşlarına uygulanacağı, mevcut sağlık kuruluşlarının da bu ruhsatı almak zorunda olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Yönetmeliğin Geçici Maddesindeki “Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz” hükmü uyarınca; Yönetmelikle, muayenehaneler ve özel sağlık kuruluşlarına getirilen işyeri açma ruhsatı alma zorunluluğunun ancak bu zorunluluğun getirildiği 13.4.2007 tarihinden sonra açılan işyerlerine uygulanabileceği düşünülmektedir.

İşyeri açma ruhsatı almadığı için faaliyetten men edilen bir güzellik merkezinin açtığı davada Danıştay 8. Dairesi tarafından 10.6.2009 tarihinde verilen bir kararda da “…Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 27.3.2006 tarihli Uygunluk Belgesi ile faaliyete geçen işyerinin, bu tarihten sonra 13.4.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle getirilen kurallara tabi tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı…” değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Bu durumda, söz konusu yargı kararı da dikkate alınarak işyeri açma ruhsatı alınması zorunluluğunun ancak 13.4.2007 tarihinden sonra açılan işyerlerine uygulanması şeklinde yapılması gereklidir.

Danıştay 8. Dairesi kararı için tıklayınız…