E-BEYANNAME

Maliye Bakanlığı 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de, elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla 376 sıra numaralı yeni bir tebliğ yayınlayarak, ticari, zirai, mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğunun beyannameyi gönderebilecek kişiler açısından bir değişiklik getirmediği, diğer bir deyişle kendi beyannamesini bizzat verme hakkına sahip olanların, elektronik beyannameyi de bizzat verebilecekleri değerlendirmemiz nedeniyle; Bursa’dan meslektaşlarımız Günseli TOPSAKAL adına Birliğimiz tarafından açılan dava sonucu 19.03.2008 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alınmış, karar Bursa Vergi Dairesinin itirazı Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

Dr. Metin BOZKURT adına Birliğimizin desteğiyle açılan bir başka davada da, Bursa 1.Vergi Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karara, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz edilmiş ancak Bursa Bölge İdaresi Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını gerektirecek bir sebep olmadığını belirterek 20.11.2008 tarihinde itirazın reddine karar vermiştir. Böylece Bursa`daki iki vergi mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi de; meslektaşlarımıza elektronik ortamda beyanname verebilmeleri için gerekli olan kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Ancak meslektaşlarımız Günseli TOPSAKAL ve Dr.Metin BOZKURT’un vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifrenin verilmesi istemiyle, Çekirge ve Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüklerine yaptıkları başvuruların reddine ilişkin işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi kararları Bursa Vergi Dairesi’nin yaptığı itiraz üzerine 26.09.2011 tarihinde Danıştay 3.Dairesi tarafından bozulmuştur.

Konu hakkında bir üst mahkemeye itiraz edilecektir.

Danıştay 3.Dairesi’nin Esas No:2009/826, Karar No:2011/5181 sayılı kararı

Danıştay 3.Dairesi’nin Esas No:2009/2172, Karar No:2011/5182 sayılı kararı
 

 

E-BEYANNAME İLE İLGİLİ GELİŞMELER

   
Danıştay 3.Dairesi’nin Esas No:2009/2172, Karar No:2011/5182 sayılı kararı (26.09.2011)
Danıştay 3.Dairesi’nin Esas No:2009/826, Karar No:2011/5181 sayılı kararı (26.09.20119)

E-beyannamede yine lehimize karar (04.12.2008)

E-beyanname için yeni bir karar daha (07.11.2008)

E-beyanname için yeni bir karar(13.06.2008)

Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi için Maliye Bakanlığına yazı gönderildi (16.05.2008)

Dişhekimlerinin vergi beyannamelerini elektronik ortamda vermelerinin yolu açıldı (06.05.2008)

Dişhekimlerinin elektronik ortamda beyanname verebilmesi için TDB yargıya başvurdu (13.12.2007)

Vergi beyanname ve bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklama (16.11.2007)

Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Tebliği ile ilgili açıklama (08.11.2007)

 
Güncelleme: 09.01.2012