TDB ORGANLARI

TDB ORGANLARI

3224 Sayılı Kanuna göre iki yılda bir defa Ekim ayında olağan toplanan Birlik Genel Kurulu tarafından Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin, Merkez Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri seçilir.

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun oluşumu

Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulunca delegeler arasından seçilen onbir üyeden oluşur. Aldıkları oy sırasına göre onbir de yedek üye belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Merkez Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Kanunda belirtilen seçilme yeterliğinin yanında, meslekte en az on yıl bilfiil çalışmış olmak şarttır.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun oluşumu

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulunca iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğinin yanında Türkiye`de en az bilfiil onbeş yıl diş hekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan ve bir de Raportör seçerler.

Birlik Merkez Denetleme Kurulunun oluşumu

Birlik Merkez Denetleme Kurulu, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Birlik Merkez Denetleme Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip ve meslekte en az bilfiil on yıl çalışmış olmak şarttır. Hizmetin süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa, sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan seçerler.