Sahte Dişhekimleri İle Mücadelede Satır Başları

SAHTE DİŞHEKİMLERİ İLE MÜCADELE TARİHİNDEN SATIR BAŞLARI
 

YIL 1944…

Türk Diştabipleri Cemiyeti Reisi Prof  Ziya  Cemal B. Aksoy, 14.02.1944’de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’ne yazdığı dilekçede yasal dayanak olmaksızın sahte dişhekimleri ile yapılan mücadelenin yetersizliğine dikkat çekerek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ister.

“…diplomasız sanat icrasına kalkışanların kanunun pençesine teslimi için meşhut suçun tesbiti şart olduğundan bunların yakalanması hemen, hemen im­kânsız görülmektedir. Cemiyetimizin yaptığı müteaddit teşebbüsler, kanunî müeyyidelerin bulunmaması yüzünden daima akim kalmaktadır. Binaenaleyh Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 41 ve 46 ncı maddelerinin aşağıdaki tarz­da  tadilini bilhassa rica ederiz.

YIL 1950…

1950 yılında kalfaların Diş Teknisyenleri adı altında bir birlik kurarak gerekli yerlere başvurdukları ve aynı zamanda eski ceza reislerinden Sivas Milletvekili İlhan Dizdar’ın kalfalara yeniden diploma verilmesi, sınava alınmaları ve bu sayede dişhekimliği yapabilmelerinin önünü açan bir kanun teklifini TBMM’ye sunduğunu haber alan Türk Diştabipleri Cemiyeti, bu yanlış uygulamanın hayata geçirilmemesi için,  öncelikle Sağlık Bakanı’yla görüşmüştür. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ’ın desteğini alan Türk Diştabipleri Cemiyeti,  gerek hükümet ve gerekse TBMM nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

Ankara’ya gönderilen heyetlerin kanun tasarısı TBMM Sağlık Komisyonu’nda görüşülürken yaptıkları girişimler sonucunda kanun tasarısı reddedilmiştir.

YIL 2004…

10.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5181 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’la birlikte sahte dişhekimlerine verilecek hapis cezası 3 ila 5 yıl olarak belirlenmiş ve sahte dişhekimlerinin faaliyetlerine büyük bir caydırıcılık getirmiştir.

YIL 2005…

Sahte dişhekimleri ve bazı diş teknisyenleri tarafından organize edilen girişimler sonucu, “sahte dişhekimlerine verilen 3 ila 5 yıl hapis cezasının 1 ila 3 yıla düşürülerek, bu cezanın paraya çevrilmesine olanak tanıyan yasa taslağı” 31.3.2005 tarihinde TBMM Genel Kurulu’na kadar getirilmiştir. TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarının Mecliste yaptıkları girişimler sonucu taslak, hükümet tarafından geri çekilmiştir.

YIL 2007…

“Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı” kapsamında  sahte dişhekimlerine verilecek cezaların alt sınırının 2 yıla düşürülmesine ve böylece tecil edilebilmesine olanak sağlayacak taslak, 07.11.2007 tarihinde TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek, TBMM Genel Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.

YIL 2008…

“Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı" içerisinde yer alan sahte dişhekimlerine verilen hapis cezasının düşürülmesine yönelik kanun teklifi, 8 Ocak 2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada reddedilmiştir.

Sahte dişhekimlerine verilen hapis cezasının düşürülmesi, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının girişimleri ve sağduyu sahibi milletvekillerinin duyarlılığı ile bir kez daha engellenmiştir.