SDE TANIMA VE KREDİLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ TANIMA VE KREDİLENDİRME YÖNERGESİ
 (18-19 Aralık 2013 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

 

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, dişhekimliği fakültelerinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını,  dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) etkinliklerine ilişkin usul ve esaslarla bu etkinlikleri düzenleyenlerin tanınması ile ilgili kuralları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2
– Bu Yönerge, Türkiye’de mesleğini uygulayan tüm dişhekimlerini, Sürekli Dişhekimliği Eğitimi etkinliği düzenleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak
 MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3, 11, 19 ve 26 ncı maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
–  (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasında;

a)   TDB           : Türk Dişhekimleri Birliği’ni
b)   SDE           : Sürekli Dişhekimliği Eğitimini,
c)   SDE YK     : Bu Yönerge uyarınca kurulmuş olan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu’nu,
d)   SDE Etkinliği: Bu Yönerge’de belirtilen amaçlara ulaşmayı sağlayan ve dişhekimliğinde örgün eğitim, doktora ve uzmanlık eğitimi dışında kalan her türlü bilimsel faaliyeti ve yetkinlik geliştirmeye yönelik yapısal müfredatlı eğitim programları,
e) Kredilendirme: SDE etkinliğine, konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlara kredi  verileceğinin SDE Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasını,        
f)  Kredilendirme Süresi: Dişhekimlerine verilen kredinin geçerlilik süresini,
g)  SDE Belgesi: Hedeflenen krediyi belirlenen süre içinde biriktirenlere verilen belgeyi,
h)  Kredilendirme Ücreti: SDE etkinliği düzenleyenlerin ödedikleri miktarı,
i)  Eğitim Saati: 45-60 dakikalık eğitim süresini,
j)  Tanıma (Akreditasyon) : Tanıma programı standartlarına uygunluğunun SDE YK tarafından kabul edilmesini,
k) Tanınan (Akredite Edilen) Eğitim Düzenleyici: Etkinlik düzenleyen ve SDE YK tarafından tanınmış tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları,
l) SDE Tanıma (Akreditasyon) Programı Standartları: Tanınmak için başvuran eğitim düzenleyicilerin

uygulaması gereken asgari standartları,

ifade eder,

 İKİNCİ BÖLÜM
SDE Yüksek Kurulu’nun Oluşumu, Görevleri ve Toplantılara Katılım

SDE Yüksek Kurulu’nun Oluşumu
MADDE 5
– (1) SDE Yüksek Kurulu bir Başkan, bir Raportör ve 7 üyeden oluşur. Kurul, TDB’yi temsilen 4, TDB Merkezinin bulunduğu ildeki Dişhekimliği Fakültelerini temsilen 4 ve Sağlık Bakanlığı’nı temsilen 1 kişiden oluşur. Başkanı TDB Merkez Yönetim Kurulu belirler, Raportörü ise Kurul kendi içinden seçer.           

(2) Kurul üyelerinin en az 15 yıllık dişhekimi olmaları gereklidir. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Aynı kişi birden fazla dönem görev yapabilir.

(3) Her görev dönemi bitiminden 2 ay önce ilgili kurumların üye bildirmeleri TDB tarafından istenir. Üyelerin farklı anabilim dallarından seçilmeleri gözetilir.

SDE Yüksek Kurulu’nun Görevleri
MADDE 6
– (1) SDE Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:

a) En az iki ayda bir yapacağı “Değerlendirme ve Kredilendirme Toplantısı” ile SDE etkinliği düzenlemek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların bilimsel etkinlik düzenlemeye yetkili olup olmadığını, konuşmacının niteliğini ve konunun içeriğinin bilimsel açıdan uygunluğunu değerlendirerek uygun olanları kredilendirmek,

b)  Sürekli Dişhekimliği Eğitimi düzenleyenleri başvurmaları durumunda tanıma programı ile değerlendirmek uygun olanları tanımak.

c) Kredilerini tamamlayanlara SDE ve yetkinlik belgesi ile etkinliği tanınanlara Tanıma Belgesi vermek,

d) Her yıl Kasım ayında, bir sonraki yılın kredilendirme ücretinin hesaplanmasında kullanılacak katsayı ve tanıma ücreti ile ilgili olarak TDB Merkez Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak.

e) SDE Belgesi alınabilmesi için gerekli puanla ilgili TDB Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

f) SDE’nin ve Tanıma Programının gelişmesi yönündeki görüş ve önerilerini TDB Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak.

g) Kredilendirilen etkinliklerin mevcut yasal düzenlemelerle uyumluluğunu kontrol etmek.

h) Kredilendirilen etkinliklerden gerekli gördüklerini izlemek veya görevlendireceği kişilere izlettirmek.

i)  Tanıma belgesi verilenleri gerekli gördüğü zamanlarda izlemek.

Toplantılara Katılım
MADDE 7
– (1) SDE Yüksek Kurulu toplantıları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde Başkan’ın bulunduğu taraf üstün tutulur.
(2) Kamuda ve üniversitelerde çalışan üyelere toplantılara katılmaları için ilgili kurumlarınca gerekli izin verilir.
(3) Bir görev döneminde mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan ya da istifa, ölüm vb. nedenlerle yeri boşalan üyenin yerine ilgili kurumdan yeni üye bildirmesi istenir.
(4) SDE Yüksek Kurul Üyelerine katıldıkları her toplantı için Genel Kurul’ca saptanan ödenek verilir.             

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tanıma, Tanıma Belgesi, Tanıma Programı Standartları, 
 Kredilendirme, Etkinliklerin İzlenmesi ve SDE Belgesi

Tanıma, Tanıma Belgesi
MADDE 8-
(1) Sürekli Dişhekimliği Eğitimlerini “SDE Tanıma Programı Standartları”nda belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak yapacaklarını bildiren ve gerekli belgelerle SDEYK’ye başvuran düzenleyiciler değerlendirilir. Uygun olanlar tanınır. Tanıma süresi en az 6 aydır. Başvuran düzenleyicilere 3 ay içerisinde Kurul tarafından cevap verilir.

(2) Tanınan eğitim düzenleyicilere “Tanıma Belgesi” verilir.  Belge üzerinde geçerlilik süresi açıkça yazılır. Tanıma belgesinde TDB Amblemi ve SDE Logosu bulunur. Belge TDB Başkanı ve SDEYK Başkanı tarafından imzalanır.  Belgenin şekli ve içeriği SDEYK’nun önerisiyle TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim düzenleyici bu belgeye sahip olduğunu tüm etkinlik ve yazışmalarında belirtebilir.

(3) Tanıma Programı Standartları; Dişhekimi mesleği ile ilgili düzenlenen sürekli eğitim faaliyetlerinin seviyesinin en üst düzeye yükseltilmesi ve kalite anlayışının sürekliliğini amaçlayan ayrıntıları Ek 1’de belirtilen asgari standartlardır.

SDE Etkinliklerinin Kredilendirilmesi
MADDE 9
– (1)  Sözlü SDE etkinlikleri aşağıdaki gibi kredilendirilir.

a) Kongre, sempozyum, panel, kurs, seminer,  konferans, workshop, masa demostrasyonu, bildiri – poster sunumu, (EK: 27 Mayıs 2020 MYK Kararı)  online konferans, online eğitim vb. etkinlikler “Sözlü SDE Etkinliği”dir.
b)  Bu Yönergenin ekindeki (Ek 2) SDE Etkinlik Kredilendirme Başvuru Kılavuzundaki şartları taşıyan SDE etkinliği düzenleyenler başvurdukları takdirde yaptıkları SDE Etkinliğindeki konuşmalar değerlendirilir, uygun görülenler kredilendirilir.
c) SDE Etkinliklerinin kredilendirilmesi için başvuru formu (FORM A) düzenleyen kuruluş tarafından doldurularak etkinlikten en az 30 gün önce (EK: 27 Mayıs 2020 MYK Kararı)  online etkinliklerde ise 10 gün önce SDE Yüksek Kurulu’na ulaştırılmalıdır.
d) Kredilendirilen SDE etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlara da kredi puanı verilir.
e) Etkinliğin konuşmacılarının en az doktor/uzman düzeyinde olması tercih edilir.
f) Sözlü SDE etkinliklerinin kredilendirilmesinde aşağıdaki yöntem uygulanır.    
        1)   Etkinliğe dinleyici olarak katılanlara her eğitim saati için “1” kredi,
        2)   Etkinliğe konuşmacı olarak katılanlara her eğitim saati konuşma için “3” kredi, konunun   hazırlanmasına yardımcı olan diğer kişilere “2” kredi,
        3)   SDEYK tarafından tanınmış düzenleyicilerin etkinliklerinde tüm krediler “1,5” katı

 olarak uygulanır.

g) Etkinliğin kredilendirilmesi için manyetik kart kullanılmadığı durumlarda değerlendirme formu (FORM B) dinleyiciler tarafından doldurularak etkinliğin SDE sorumlusuna teslim edilmelidir. Manyetik kart kullanılması halinde ise toplantılara giriş ve çıkışlarda kart okutulmalıdır. (EK: 27 Mayıs 2020 MYK Kararı)  Online etkinlik program adresinin gönderildiği katılımcıların programa giriş-çıkış saatlerine ilişkin kayıtlı raporlar dijital ortamda TDB'ye gönderilir. Online bilimsel etkinlik katılım formunda katılımcıların  TC Kimlik ve  GSM numarası ile elektronik posta adres bilgilerinin yer alması zorunludur.
h) Konuşmacılar Kurula belgeleri ile beraber başvurdukları takdirde kredilendirilirler.i)  Yurt dışındaki kredili etkinliklere katılımlarda krediler SDE Yüksek Kurulu kararına göre uygulanır.
j) Hasta üzerinde yapılan uygulamalar, Sağlık Bakanlığı il teşkilatından alınan izin ile Dişhekimleri Odalarının bu iş için özel olarak hazırlamış oldukları yerler ile (kamu kurumları ve fakülteler hariç) Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış yerlerde hasta haklarının korunmasına yönelik tüm gereklilikler yerine getirilerek yapılmalıdır. Hekim ve yardımcı personel kıyafetleri de yapılan işleme uygun olmalıdır.
k) Etkinlik tamamlandıktan sonra 15 gün içinde etkinliğin SDE sorumlusu tarafından değerlendirme formları, manyetik kart (EK: 27 Mayıs 2020 MYK Kararı)  veya  online kayıt verileri, katılımcı listesi ve kredilendirme ücreti SDE Yüksek Kurulu’na gönderilmelidir.

(2) Yazılı SDE Etkinliklerinin Kredilendirilmesi     

a) Yazılı SDE Etkinliklerinin kredilendirilmesi için “Hakem Kurullu Dergi”lerde yayınlanmış olması şarttır. Makaledeki birinci yazar için (6) diğer yazarlara (3) kredi verilir. Derleme yazılarda birinci yazara (3) diğer yazarlara (1) kredi verilir.
b) Yurtdışındaki Hakem Kurullu dergilerde yayınlanan bilimsel yazılarda yukarıdaki krediler iki katı  olarak uygulanır.
c) Yazılı SDE etkinliğinin kredilendirilmesi için yazının bulunduğu dergi örneği ile SDE Yüksek Kurulu’na başvurulması gereklidir.
d) Kitap veya kitap bölümü yazanlar SDE Yüksek Kurulu’nca değerlendirilip kredilendirilir. 10 - 40 arasında kredi verilir
e) Etkinliklerde poster hazırlayan tüm kişilere başvurdukları takdirde (2) kredi verilir.        

Etkinliklerin İzlenmesi
MADDE 10
– (1) SDE Yüksek Kurulu üyeleri veya kurulun görevlendireceği kişiler kredilendirilen etkinlikleri katılım ücreti ödemeksizin izleyebilirler.

(2) SDE Yüksek Kurulu etkinliğin kayda alınmasını talep edebilir. Düzenleyicilerin yazılı onayı ile toplantıyı kayda almak üzere görevlendirme yapabilir. SDE Yüksek Kurulu kayda alınmasına izin verilmeyen toplantıyı kredilendirmeme hakkına sahiptir.

SDE Belgesi
MADDE 11
– (1)   SDE Belgesi alabilmek için en çok dört yıllık bir dönem sonunda (80) kredi puanının alınmış olması gerekir.

(2) SDE Belgesi almak için bulunulan tarihten dört yıl geriye gidilerek kredi puanları toplanır. Belgenin geçerlilik süresi dört yıldır. Her dört yılda bir, kredisini tamamlayanlara yeni belge verilir. Kredisini tamamlayanlara verilecek SDE Belgesi 2 ay içerisinde teslim edilir.

(3) TDB, Dişhekimleri Odalarının her yıl en az (20) kredilik etkinlik düzenlemeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar.

(4) Kamuda çalışan dişhekimlerinin etkinliklere katılabilmeleri için çalıştıkları kurum yöneticileri tarafından gerekli kolaylık gösterilir. Dişhekimlerinin eğitime katılmaları sebebiyle özlük hakkı kaybına uğramamalarını sağlayacak önlemler alınır.            

(5) Dişhekimleri çalışmaya başladıkları tarihten itibaren dört yılda SDE Belgesini almalıdır.         

(6) Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar haricinde halen çalışmakta olan Dişhekimleri bu Yönerge’nin yayımı tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde SDE Belgesini almalıdır.

(7) Yazılı ve elektronik ortam SDE etkinliklerinden alınan krediler, toplam kredinin %25’ini geçemez.                

SDE Belgesi Almadan Çalışan Dişhekimlerine Uygulanacak Cezai Hükümler
MADDE 12
– (1) SDE Belgesi alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen dişhekimleri hakkında “Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) SDE Belgesini alması için her seferinde üç aydan az olmamak üzere iki kez süre verilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara uygulanacak yaptırım ilgili idareler tarafından belirlenir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgelerin Saklanması, Bütçe, İptal ve Değişikliklerin Bildirim Zorunluluğu ve  Yaptırımlar

Belgelerin Saklanması
MADDE 13 –
(1) SDE ile ilgili her türlü belge etkinlik tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca saklanır.           

Bütçe
MADDE 14
– (1) SDE Etkinliği düzenleyenler miktarı her yıl TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir kredilendirme ücreti öderler. Bu ücretler SDE Yüksek Kurulu’nun iş ve işlemleri ile ilgili tüm giderleri karşılamak amacı ile TDB tarafından kullanılır.

(2) Odalara SDE etkinliği düzenlemesi amacıyla şekli ve miktarı TDB tarafından belirlenen SDE yardımı yapılabilir. 

(3) Etkinlik düzenleyenler, (10) krediye kadar yapılan eğitimlerde (eğitim saati X ücret katsayısı) (15) krediye kadar (20 X ücret katsayısı), (20) krediye kadar (40 X ücret katsayısı), (20) kredinin üzerindeki etkinlikler için (60 X ücret katsayısı) kadar kredilendirme ücreti öderler.

(4) Merkez Yönetim Kurulu, SDE etkinliklerinin teşviki amacıyla, düzenleyen kurum ve/veya etkinliğin niteliğine göre kredilendirme ücreti almamaya karar verebilir.

 İptal ve Değişikliklerin Bildirim Zorunluluğu, Yaptırımlar
MADDE 15 –
(1) Kredilendirilen etkinliğin iptal edilmesi veya tarih, konu ve konuşmacı değişiklikleri SDE Yüksek Kurulu’na etkinlik tarihinden en az yedi gün önce bildirilmelidir. Süresinde bildirmeden iptal edilmesi veya değişiklik yapılması durumunda, etkinliği düzenleyenler yazı ile uyarılır. Tekrarlanması durumunda altı ay süreyle etkinlikleri kredilendirilmez. Son anda ortaya çıkan istisnai durumlarda SDE Yüksek Kurulu kararına göre hareket edilir.

(2) Süresi içerisinde belge ve ücretleri gönderilmeyen etkinliklerde ilgili kuruluşlar yazı ile uyarılır. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde bir sonraki etkinlikleri kredilendirilmez

(3) Etkinliklerde yanıltıcı bilgi veren ya da bilimsel etkinlik sırasında meslek etiğini ihlal eden konuşmacıların konuşmaları bir yıl boyunca kredilendirilmez.

(4) Yönerge şartlarına uymayan etkinlik düzenleyenlerin etkinlikleri de bir yıl boyunca kredilendirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme

GEÇİCİ MADDE 1 – 18.2.1998 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi’ne göre yapılan işlemler ve verilen kredi puanları ile düzenlenen SDE sertifikaları bu Yönerge uyarınca yapılacak işlemler bakımından da geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 2 – 18.2.1998 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi’ne göre kurulan SDE Yüksek Kurulu üyeleri yerlerine yenileri seçilene kadar görevlerine devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 3-18.2.1998 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4– (Değişik: 09-10 Ocak 2019 MYK Kararı)

(1) SDE Ücret Katsayısı 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a)    Fakültelerin ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşların bulundukları bölgedeki  
       Dişhekimleri Odası işbirliğinde yapacakları bilimsel etkinlikler ile Odaların
       yapacakları etkinlikler için;                                                                      (20)
b)    Bilimsel Derneklerin yapacakları bilimsel etkinlikler için;                   (25)
c)     Ticari Kuruluşların yapacakları bilimsel etkinlikler için;                     (35)

GEÇİCİ MADDE 5– (EK: 15-16 Şubat 2014 MYK Kararı) TDB Dergisinde veya dergi eki olarak yayımlanan sorulara verilen cevaplar,  SDEYK’ya iletilmesi halinde değerlendirilerek kredi verilir.

GEÇİCİ MADDE 6– (EK: 27 Mayıs 2020 MYK Kararı)  11.maddenin (7). bendindeki  %25 oranı  1 Eylül 2020 tarihine kadar %45 olarak uygulanır.”

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönerge Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE  18 –
(1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Odaların Yönetim Kuruları yürütür.    

Yönergenin Ekleri İçin Tıklayınız...