Görevi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
ÖĞRENCİ KOLU

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu; Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği’ne (IADS) bağlı olarak 2 Mayıs 1992’de TDB Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu (TURK DENTSIC / Turkish Dental Students International Committee); Türkiye’deki dişhekimliği öğrencilerinin ulusal ve uluslararası koludur.

AMACI :       
1951 yılında Danimarka’da kurulmuş olan Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği (IADS);  dişhekimliği öğrencilerinin öğretim seviyelerinin yükseltilmesi, uluslararası bilgi akışının sağlanması, uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, mesleki yeniliklerden en kısa sürede haberdar olunmasının sağlanması, değişik kültür ve uluslardan dişhekimliği öğrencileri arasında iletişim kurulması vb amaçların gerçekleştirilmesi için kurulmuş mesleki bir öğrenci organizasyonudur.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu; IADS’ın sağladığı olanaklardan Türkiye’deki dişhekimliği öğrencilerinin de yararlanması, dişhekimlerimizin daha öğrenciyken uluslararası platforma açılması ve uluslararası ilişkilerde önemli bir unsur olan tanıtım faaliyetlerinde Türkiye’nin her düzeyde temsili amacıyla  kurulmuştur.

GÖREVİ :
Dişhekimliği öğrencilerinin tanışıp kaynaşmalarını, öğrencilerin mesleki bilgi ve görgülerini artırmalarını sağlamak, dişhekimliği eğitim sistemi ile ilgili sorunların tartışılması amacı ile faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci değişimini organize etmektir.

ÜYELİK :
Türkiye’de dişhekimliği fakültelerinde eğitim gören her öğrenci, Öğrenci Kolunun doğal üyesidir.

TDB Öğrenci Kolu çalışmalarını Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yönergesi doğrultusunda yapmaktadır.

OLUŞUMU :

- Yerel Komisyon
- Merkezi Komisyon

YEREL KOMİSYON

 1. Bölgesinde dişhekimliği fakültesi bulunan Odalarda Yerel Komisyon kurulur. Yerel Komisyon, dişhekimliği fakültelerinde yapılan seçimlerde seçilen öğrenci temsilcilerinin katılımıyla oluşur.
 2. Yerel Komisyon üyelerinin belirlenmesi için iki yılda bir Aralık ayında dişhekimliği fakültelerinde seçim yapılır. Seçimde fakülte öğrencileri seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seçim tarihi Oda tarafından belirlenir.
 3. Seçimler mümkün olduğunca fakültede yapılır. Seçimin yürütülmesi Odanın gözetiminde öğrenciler tarafından yapılır.
 4. Seçimde fakültede kayıtlı 0- 200 arası öğrenci için üç asıl ve üç yedek, 200 den sonraki her 100 öğrenci için bir asıl ve bir yedek temsilci seçilir. Öğrenciler, kimliklerini göstermek ve imza vermek suretiyle oy kullanır. Seçilecek temsilci sayısı kadar isim tercih edilir. Seçim sonucunda en çok oy alandan başlamak suretiyle temsilci sayısı kadar öğrenci asil, sonra gelen aynı sayıda öğrenci de yedek temsilci seçilmiş olur. Seçimlere yönelik itirazlar iki gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır.
 5. Yerel Komisyon asıl üyeliğine seçilenler bir hafta içinde ilk toplantılarını yaparak bir komisyon başkanı ve bir sekreter seçerler.
 6. Yerel Komisyon üyeliğine seçilenlerden Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna seçilenlerin yerine en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye çağrılır.
 7. Yerel Komisyon en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar Odada ya da fakültelerde yapılabilir. Her toplantıda bir sonraki olağan toplantının yeri belirlenir. Yerel Komisyon olağan toplantılarından üst üste üç toplantıya geçerli bir mazeret olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye çağırılır.
 8. Yerel Komisyon, seçilenlerin yarıdan çoğunun katılımı ile toplanır ve katılanların yarıdan çoğunun oyuyla karar alır. Kararlar, Oda tarafından mühürlü olarak hazırlanan Karar Defterine yazılır ve en geç iki gün içinde Odaya da yazılı olarak bildirilir.
 9. Yerel Komisyon Sekreterleri, Yerel Komisyon toplantılarında alınan kararları, görüş, istek ve önerileri içeren bir üst yazı ile Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantısından bir ay önce olmak üzere Genel Sekreter tarafından belirtilen tarihte bildirirler.


Yerel Komisyonun görevleri şunlardır:

 1. Dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci sorunları ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek,
 2. Uluslararası öğrenci değişim programı ile ilgili iş ve işlemlerden yerelde yapılması gerekenleri yapmak,
 3. Oda ile öğrenciler arasındaki bağın güçlendirilmesine çalışmak,
 4. Oda ve Merkezi Komisyon tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


MERKEZİ KOMİSYON

Merkezi Komisyon’un organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Daimi Ulusal Görevliler

Genel Kurul

 1. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu’nun en yüksek karar organıdır. Yerel Komisyon asil üyelerinin delege olarak katılımıyla Türk Dişhekimleri Birliği merkezinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
 2. Merkezi Komisyon Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayında Ankara’da toplanır. Genel Kurul toplantıya Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu tarafından bildirim yapılarak çağrılır. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinden Odalara bildirilerek ilan edilir. Bu ilanda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri saati ve gündemi de belirtilir.
 3. Merkezi Komisyon Genel Kurulu delegelerin salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 4. Merkezi Komisyon Genel Kurulu toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilir. Divan Başkanlığı’na, delegelerin yanı sıra, önceki dönemlerdeki Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu üyeleri seçilebilir.
 5. Merkezi Komisyon Genel Kurulu toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak hazır bulunan delegelerin yarıdan çoğunun görüşülmesine karar verdiği önergeler de toplantı gündeminde belirtilerek görüşülür. Toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri ile bir sonraki dönem yapılması gerekenler tartışılıp karara bağlanır.
 6. Toplantıyı divan başkanı yönetir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar. Merkezi Komisyon Genel Kurulu toplantılarında, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 7. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu doğal üyeleri gözlemci sıfatı ile Merkezi Komisyon Genel Kuruluna katılabilirler. Ancak oy hakları ve seçilme hakları yoktur.
 8. Genel Kurul’un görevleri şunlardır:
    a- Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunun geçen dönem ve gelecek dönem çalışma raporlarını ayrı ayrı                        görüşerek kabul edilip edilmemesine karar vermek,
    b- Yönetim Kurulu’nu seçmek,
    c- Daimi Ulusal Görevlileri seçmek,
    d- MYK tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 9. Genel Kurul’da yapılacak seçimlerle ilgili işlemler Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun gözetiminde delegeler tarafından yapılır. Seçimde Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Delege kartları gösterilmek ve listedeki isminin karşısı imzalanmak suretiyle oy kullanılır. Seçimde her delege seçimi yapılan kurul üye sayısı kadar tercih yapar. Seçim sonucunda en çok oyu alanlardan seçilen kurul üye sayısı kadarı asıl, aynı sayıda sonrakiler ise yedek üye olarak seçilmiş sayılır. Seçim sonuçlarına yönelik itiraz iki gün içinde yapılır ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır. Daimi Ulusal Görevlilerin seçiminde de aynı usul geçerlidir.

Yönetim Kurulu

 1. Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu, iki yıllık dönem için delegeler arasından seçilen yedi kişiden oluşur.
 2. Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilenler bir hafta içinde ilk toplantılarını yaparak bir Başkan, bir Başkan vekili, bir Genel Sekreter, bir Sayman, bir NSO, bir NEO ve bir Editör seçerler.
 3. Başkan Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolunu temsil ve Merkezi Komisyon Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolunun mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Sayman ile birlikte;  diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreter ile birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine Başkan Vekili vekâlet eder.
 4. Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantılar Birlik Merkezinde yapılabilir. Her toplantıda bir sonraki olağan toplantının tarihi belirlenir. Başkanın belgeye dayalı çağırısı ile olağanüstü olarak da toplanır. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu da Merkezi Komisyon Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
 5. Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve katılanların yarısından az olmayan oyla karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Yönetim Kurulu toplantısı, oy hakları olmaksızın, Daimi Ulusal Görevlilere ve Yerel Komisyon Başkanlarına da açıktır.
 6. Kararlar TDB MYK tarafından mühürlenerek düzenlemiş olan Karar Defterine yazılır ve aynı gün Merkez Yönetim Kuruluna da yazılı olarak bildirilir.
 7. Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu olağan toplantılarından üst üste ikisine geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye çağırılır.
 8. Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır: 
  a- Genel Kurulun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
  b- Öğrenci Kolu çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,
  c- Öğrenci Kolu etkinliklerinin Genel Kurul kararlarına uygun yürütülmesini sağlamak,
  d- Dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci sorunları ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek ve Yerel Komisyonlar arasında koordinasyon sağlamak,
  e- Uluslararası öğrenci değişim programı ile ilgili iş ve işlemlerden merkezi olarak yapılması gerekenleri yapmak, 
  f- Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,
  g- Yerel Komisyonlardan gelen raporları değerlendirerek Üç Aylık Çalışma Raporunu hazırlayıp, Yerel Komisyonlara ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak,
  h- MYK tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.   


Daimi Ulusal Görevliler

Daimi Ulusal Görevliler şunlardır.
         a- Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu
         b- Ulusal Eğitim Sorumlusu
         c- EDSA İletişim Sorumlusu

Daimi Ulusal Görevliler, görevin getirdiği niteliğe sahip olan delegeler arasından Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere iki yıllık dönem için seçilir.

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU
ULUSAL KONGRELERİ

KONGRE

TARİH

YER

 1.Ulusal Öğrenci Kongresi

 21-22 Nisan 2007

 İSTANBUL

 2.Ulusal Öğrenci Kongresi

 5-6 Nisan 2008

 ANKARA

 3.Ulusal Öğrenci Kongresi 

 4-5 Nisan 2009

 İSTANBUL

 4.Ulusal Öğrenci Kongresi

 3-4 Nisan 2010

 KONYA

 5.Ulusal Öğrenci Kongresi

 16-17 Nisan 2011

 ANTALYA

 6.Ulusal Öğrenci Kongresi

 13-14 Ekim 2012

 SAMSUN

 Ulusal Sempozyum

 13-14 Nisan 2013

 ADANA

 8.Ulusal Öğrenci Kongresi

 22-23 Mart 2014

 KOCAELİ

 9.Ulusal Öğrenci Kongresi  28-19 Mart 2015  ZONGULDAK
 10.Ulusal Öğrenci Kongresi  19-21 Mayıs 2016  İZMİR
 11.Ulusal Öğrenci Kongresi  29-30 Nisan 2017  ANKARA
 25.Yıl Öğrenci Kongresi  21-23 Eylül 20217  İSTANBUL
 12.Ulusal Öğrenci Kongresi  4-5 Mayıs 2019  ANTALYA
 Online Öğrenci Kongresi  16 Mayıs / 23 Mayıs 2020  WEBINAR

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU
GENEL KURULLARI

GENEL KURUL

TARİH

YER

 2.Olağan Genel Kurul

 10 Kasım 2007

 ANKARA

 3.Olağan Genel Kurul

 8 Kasım 2008

 ANKARA

 4.Olağan Genel Kurul

 31 Eylül 2009

 ANKARA

 5.Olağan Genel Kurul

 31 Mart 2012

 ANKARA

 6.Olağan Genel Kurul

 15 Şubat 2014

 ANKARA

 7.Olağan Genel Kurul  6 Şubat 2016  ANKARA
 8.Olağan Genel Kurul  3 Şubat 2018  ANKARA
 9 .Olağan Genel Kurul  1 Şubat 2020  ANKARA