Mahkeme Kararları

MAHKEME KARARLARI

2007 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Hakkında
2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin Yönetmeyi Durdurma Kararı
4-B`li Personelin Askerlik Dönüşünde Göreve Başlayabileceği Hakkında
4-B`li Personelin Çalışma Süreleri Ve İş Akitlerinin Fesih Edilemeyeceği Hakkında
4-B`li Personelin Normal Çalışma Saatleri Dışında Veya Tatil Günlerinde Yapacakları Çalışmaları Karşılığında Alacağı Ücret Hakkında
Askerde Olduğu İçin 4-B`li Ataması İptal Edilen Dişhekimin Durumu Hakkında
Asgari Ücret Tarifesinin Altında Çalışılması Hakkında
Aynı İlde Ya Da Farklı İllerde Birden Fazla Özel Sağlık Kuruluşu Açılması Hakkında
Belediyelerin Dişhekimliği Hizmetlerini İhale Yoluyla Satın Alamayacağı Hakkında
Bir Dişhekiminin Başka Bir İlde Çalışan Ortodontist Dişhekimini Kendi Muayenehanesinde Çalıştırması Hakkında
Bir Dişhekiminin Muayenehanesini Kapattıktan Bir Süre Sonra Yeniden Faaliyete Geçirmesine Karşın Bu Durumu İlgili Dişhekimleri Odasına Bildirilmemesi Hakkında
Bütçe Uygulama Talimatı Hakkında
Cezaya Karşı Savunma Olanağını Kaldıracak Biçimde Oluşturulan İşlemde Hukuka Aykırılık Olup Olmadığı Hakkında
Çeşitli Branşlardaki Poliklinik Ve Dispanserlerin Sorumlusu Müdürlüklerinin Dişhekimlerince Yürütülüp Yürütülemeyeceği Hakkında
Dava Açma Süresi Hakkında
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Devlet Memurlarının Tedavi Yönetmeliği Hakkında
Diplomayı Çıkar Karşılığı Kullandırmak Hakkında
Disiplin Cezalarına Karşı Açılan Davalarda Yetkili Mahkeme Hakkında
Disiplin Kurallarının Yönetmelikle Düzenlenmesi Hakkında
Disiplin Yönetmeliğinin İptali İstemi Hakkında
Diş Protezcilerinin Faaliyetleri Hakkında
Dişhekimi Olmayan Kişiyi Hasta Ağzında Çalıştırmak Hakkında
Dişhekimine Hakaret Eden Hastaya Para Cezası Verilmesi Hakkında
Diş Tedavi Bedellerinin TDB AÜT Üzerinden Ödenmesi Hakkında
Gezici Araçlarla Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Verilmesi Hakkında
Hizmet Satın Alma İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı
Hizmet Satın Alma İle İlgili Danıştay Kararı
İlan Ve Reklam Hakkında
İşyeri Açma Harcı ve Ruhsatı Hakkında
Kamu Görevinin İfası Sırasında Mevzuata Aykırı Davranışlardan Ötürü Soruşturma Açmaya Ve Disiplin Cezası Vermeye Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olması Hakkında
Kat Mülkiyeti Hakkında
Kura İle Atama Hakkında
Maddi Çıkar İçin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlenmesi Hakkında
Mesleği Kusurlu Uygulamak Hakkında
Meslekten Men Cezalarının, Sağlık Bakanlığınca Uygulama Zorunluluğunun Olup Olmadığı Hakkında
Meslekten Men Ve Oda Bölgesinde Sürekli Men Cezasının Uygulanması Hakkında
Oda Disiplin Kurulu Üyelerinin Soruşturmacı Olarak Tayin Edilemeyeceği Hakkında
Oda Yayınlarındaki İlanlar Hakkında
Oda Yönetim Kurulu`nun, Oda Disiplin Kurulu Kararını Onayan Yüksek Disiplin Kurulu Kararına Karşı Dava Açmasında Ehliyetinin Ve Menfaatinin Bulunmadığı Hakkında
Ortakların Tamamı Hekim Olan Şirketlerin Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Poliklinik Açamayacakları Hakkında
Öğretim Üyelerinin Kamu Ve Meslek Kuruluşlarında Görev Alması Hakkında
Özel Hastaneler Yönetmeliği Hakkında
Özel Hizmet Tazminatı Ve Döner Sermaye Payının, Tabip Olmayan Uzmanlar Yerine Uzman Tabipler İçin Belirlenen Oranlar Üzerinden Ödenmesi Hakkında
Para Cezası Niteliğinde Olan Disiplin Cezasının İptali İsteminin Tek Hakimle Çözümlenemeyeceği Hakkında
Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımına İlişkin İhalenin İptali Ve Yürütmenin Durdurulması Hakkında
Röntgen Cihazını Lisanslama Hakkında
Sağlık Hizmetlerinin Satın Alınması Hakkında
Sahte Dişhekimleri Hakkında
Seçilme Yeterliliği Olmadığı Halde Oda Yönetim Kuruluğu Üyeliğine Seçilen Kişiler Hakkında
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Tabela Kriterlerini Belirleme Yetkisinin Türk Dişhekimleri Birliği`nde Olması Hakkında (İstanbul Belediyesi Aleyhine Açılan Dava)
Tabela Standartlarına Uyulmaması Hakkında
Tıbbi Atık Ücreti Hakkında
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hakkında
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında
Yargılamanın Hangi Durumlarda Yenilenebileceği Hakkında
Yurt Dışında Yapılan Reklam Sebebiyle Meslek Örgütünün Disiplin Cezası Uygulayabileceği Hakkında