2008


 TEDAVİ ÜCRETLERİ / Sağlık Uygulama Tebliğleri / 2008


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ`NDEKİ MEVCUT UYGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu 07.09.2009 tarihinde yayımladığı 2009/110 sayılı genelgesiyle, Isparta Dişhekimleri Odamızın açtığı dava sonucu Danıştay Onuncu Dairesinin 14.07.2009 tarih ve 2009/3984 E. Sayılı kararı doğrultusunda serbest dişhekimlerine hasta sevki yapılmasının önünü açmıştır.  

Söz konusu genelgede; sevk işlemlerinde getirdiği yeni düzenleme ile, Resmi sağlık kurumlarınca kron ve protez tedavisine 180 gün, dolgu tedavisine 60 gün ve diğer diş tedavilerine de 90 gün içinde başlanamayacağının; en az bir dişhekiminin de  içinde yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenmesi halinde, serbest dişhekimine sevk edilebileceğine yer verilmiştir.

Ayrıca, düzenlemeye göre % 40 ve üzeri özürlü kişiler doğrudan serbest dişhekimlerine başvurabileceklerdir. Her iki durumda tedavi giderleri Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi üzerinden ödenecektir.  

Ancak; Genelgede açıklanan sürelerin Sağlık Uygulama Tebliğlerindeki sürelere göre iki katına çıkarılmasının, sevkin uygulanmamasına ve kişilerin sağlık hizmetine erişiminin güçleştirilmesine yönelik bir uygulama olduğu gerekçesiyle Birliğimiz tarafından hukuki girişimlere başlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.09.2009 tarihinde yayımlanan 2009/110 sayılı Danıştay Kararı konulu Genelge`nin 1. maddesinin (a) bendinin birinci cümlesindeki `…de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile` `…180 gün,…60 gün,….90 gün içinde` `ibareleri ile ikinci cümlesindeki `…sağlık kurulu raporunda…` ibaresinin ve 5-15 yaş arasındaki çocukların ağız diş sağlığına ilişkin pozitif bir düzenlemeye yer verilmemiş olmasından dolayı eksik düzenleme sebebiyle Genelge`nin tümünün, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay`a dava açılmıştır.

Dava Dilekçesi için tıklayınız…

 

********

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2008


Sağlık Uygulama Tebliği 2008 (Değişikliklerle Güncellenmiş Hali)

Sağlık Uygulama Tebliği 2008

Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Değişiklik....

Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Değişiklik Ek 7-b....

Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Ek-7...

Sağlık Uygulama Tebliği 2008 Ek-7a...

2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ