2008


TEDAVİ ÜCRETLERİ / Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğler / 2008

MALİYE BAKANLIĞI TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ’NDEKİ MEVCUT UYGULAMA

Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yapılan yeni düzenleme   (Sıra No: 11), 5 Eylül 2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile  kamu sağlık tesislerinde karşılanamayan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin serbest dişhekimliklerine sevk edilmeyecekleri hükmü getirilmiştir.
 
Tebliğin ‘Diş Tedavileri’ başlıklı 3.maddesinin; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kendilerine yeşil kart verilerek tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan kişilerin kamu sağlık tesislerinde karşılanamayan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sevk edilmek suretiyle özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest dişhekimliklerinden karşılanmasını engellediği ve kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini ciddi biçimde sınırladığı gerekçesiyle Birliğimiz tarafından hukuki girişimlere başlanmış ve ilgili maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay`a dava açılmıştır. 

Dava dilekçesi için tıklayınız…

Tebliğ için tıklayınız…

Ancak, 31.12.2009 tarih ve 27449 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ ile 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Tebliği kapsamında bulunan;

-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu - 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınmışlardır.

Maliye Bakanlığı yayınladığı 06.08.2010 tarih ve 11800 sayılı yazı ile 15 Ocak 2010 tarihinde genel sağlık sigortası kapsamına devredilmemiş olanların da Sosyal Güvenlik Kurumu`nun yayınladığı 29.03.2010 tarih ve 2010/41 sayılı genelgeye göre özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilebileceklerini açıklamıştır.


*********

MALİYE BAKANLIĞI TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ 2008

23.10.2008 Tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ (Sıra No: 6)  (Değişikliklerle Güncellenmiş Hali)
23.10.2008 Tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ (Sıra No: 6)
31.12.2008 Tarihli Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)
31.12.2008 Tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)
07.02.2009 Tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)
05.09.2009 Tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)