DANIŞTAY KARARI: SAĞLIKTA REKLAM YASAKTIR!


Hastalarının tedavi öncesi ve sonrası görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir dişhekimi hakkında verilen disiplin cezası ile bunun dayanağı olan Disiplin Yönetmeliği’nin hukuka uygun olduğuna karar verildi. 

Dişhekimi tarafından  disiplin cezası ile cezaya dayanak Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmasına İlişkin Kılavuz’un iptali istemiyle açılan davada Danıştay 8.Daire, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a maddesinin, dayanağı yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak haksız rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen diğer yasa ve tüzük kurallarına aykırılık taşımadığına hükmetti.

Kararda;  “Kanun koyucu; diş hekimlerinin ve diş tedavisi yapan yerlerin mesleki faaliyetlerini icra ederlerken her ne şekilde olursa olsun reklam yapamayacaklarını, çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyeceklerini, talep yaratmaya yönelik tanıtım faaliyetleri ile meslektaşları arasında haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmayacaklarını kurala bağlamıştır. Aksi halin kabulü, sağlık hizmetinin kamusal kimliğinin zedelenmesi sonucunu doğurması kaçınılmaz olacaktır.” değerlendirmesinde bulunulmuş; “…sosyal medya hesaplarında yer alan yorumlara açık diş tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin görüntü ve paylaşımların reklam unsuru içerdiği, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek talep oluşturmaya yönelik olduğu, diğer dişhekimleri ve sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet oluşturduğu” gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Kararın temyiz edilmesi halinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu inceleyerek Danıştay Daire Kararının hukuka uygunluğunu değerlendirecektir.

T.C Danıştay 8.Daire’nin E.No 2022/549 ve K.No 2024/1480 sayılı kararı için tıklayınız…