YÖNETMELİK’TE DEĞİŞENLER (2)*

05.03.2024 tarihinde  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Muayenahanelerde;

 • 1 Mart 2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muayenehanelerde dişhekimi çalıştırılması mümkün hale gelmiştir.

Bu değişiklik uyarınca;

- Muayenehanelerde sadece bir dişhekimi istihdam edilebilir.
Müşterek muayenehanede ruhsat sahibi her dişhekimi, bir meslektaşını istihdam edebilir.
İstihdam edilecek dişhekimi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma izin belgesi düzenlenir.
- Çalışan ve çalıştırılan dişhekimlerinin Oda’ya üye olmaları zorunludur.
- 3224 sayılı Kanunun 42.maddesi gereği, gerek dişhekimleri ve gerekse bunları istihdam eden
muayenehane sahibi dişhekimleri, bu durumu veya nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına bildirmeleri zorunludur.

5 Mart 2024 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile;

 • “Deprem Güvenlik Raporu” alma zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • “Ön izin” alınması zorunluğu kaldırılmış olup doğrudan ruhsat başvurusu yapılması benimsenmiştir.
 • Ruhsat başvurularında;

a) Muayenehane açmak isteyen kişi tarafından verilen; adresi, diş üniti sayısı, varsa dental radyoloji birimi veya ünitesine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi,
b) Muayenehane açmak isteyen kişinin dişhekimliği diplomasının, varsa uzmanlık belgesinin onaylı sureti,
c) 1/100 veya 1/50 ölçekli yetkili mimar onaylı yerleşim planı,
ç) Binanın yapı kullanma izin belgesinin ilgili Belediye tarafından onaylı sureti gereklidir.

 • Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olacaktır.


Polikliniklerde;

 • “Deprem Güvenlik Raporu” zorunluluğu “Deprem Dayanıklılık Raporu” adıyla istenmeye devam etmektedir.
 • Daha önce Merkez ve Hastane için zorunlu tutulan “hasta hakları birimi” poliklinik için de zorunlu hale gelmiştir.
 • “Mevzuata uygun” ibaresi kaldırılarak “Tuvaletlerden en az biri engelli kullanımına uygun şekilde” olması yeterli görülmüştür.
 • Ön İzin Başvurusunda müstakil binalar için 1/100 veya 1/50 ölçekli yetkili mimar onaylı yerleşim planı yeterli olacaktır.
 • Ön İzin Başvurusu için sadece 1/100 veya 1/50 ölçekli yetkili mimar onaylı yerleşim planı yeterli olacaktır.


Merkezlerde;

 • “Deprem Güvenlik Raporu” zorunluluğu “Deprem Dayanıklılık Raporu” adıyla istenmeye devam etmektedir.
 • Yarı steril alan içerisinde; personel dinlenme odası ve temizlik odası bulunacak. Yarı steril kısımdan steril kısma geçişte birbirine senkronize iki kapıdan oluşan sedye transfer holü yer alacaktır.
 • Steril alanda steril malzeme deposu bulunacaktır.
 • Steril alanda hazırlama (preoperatif) ve uyandırma (postoperatif) odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunacaktır.
 • Her gözlem odasında engelli kullanımına uygun tuvalet bulunacaktır.
 • Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile steril depo-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşacaktır.
 • “Mevzuata uygun” ibaresi kaldırılarak “Tuvaletlerden en az biri engelli kullanımına uygun şekilde” olması yeterli görülmüştür.


Hastanelerde;

 • “Deprem Güvenlik Raporu” zorunluluğu “Deprem Dayanıklılık Raporu” adıyla istenmeye devam etmektedir.
 • “Mevzuata uygun” ibaresi kaldırılarak “engelli kullanımına” uygun şekilde düzenlenmiş en az bir adet tuvalet olması gerekliliği belirtilmiştir.


GENEL HÜKÜMLER;

·Dental radyoloji ünitesinde ultrasonografi veya manyetik rezonans cihazlarından bir veya birkaçının bulundurulma zorunluluğu kaldırılmıştır.

·Sağlık hizmet sunumu yapılan tüm birimlerin zeminine kaplanacak malzemenin seramik, granit, pvc ve epoksi benzeri olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

·Sağlık kuruluşları bünyesinde açılacak ruhsata veya tescile tabi ünite ve birimlerin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından alınan açılış onayları, faaliyet izin belgesine eklenmek üzere muayenehane ve poliklinikler için Müdürlüğe, merkez ve hastane için Bakanlığa gönderilecektir.

·Sağlık kuruluşu bünyesinde kullanılan tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemeler Bakanlık Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olmalıdır. Bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi üzerinden tekil bildirimlerinin yapılması zorunlu olacaktır.

·Yönetmeliğin 24.maddesinde yer alan “Bilgilendirme ve Tanıtım” hükmü, 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine atıfla düzenlenmiştir.

·Sağlık kuruluşlarının denetimleri 17/11/2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacaktır.

·Mevcut sağlık kuruluşlarının tıbbi donanım ve personel standartları yönünden uyum süresi, 31/12/2024 tarihi olarak belirlenmiştir.

·Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve verilerin aktarılması ile ilgili yaptırımlarda bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir.

·Ruhsat başvurularında yeni inşa edilmiş binalar için yapı kullanma izin belgesinin ilgili Belediye tarafından onaylı sureti gereklidir. (Mevcut binalarda kurulacak sağlık kuruluşları için bu belge ön izin aşamasında istenir)

·Ruhsat başvurularında binanın ilgili kısmı için yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış belge gereklidir. (Müşterek muayenehane faaliyeti gösterilen mahaller için tek bir hekim tarafından alınması yeterlidir.)

·Faaliyet izin belgesi başvurularında sağlık kuruluşunda çalışacak tüm sağlık çalışanların elektronik imzası da gereklidir.

·Muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında; adli özellik arz eden her türlü müdahalenin yetkili makamlara iletilmemesi hakkındaki ilk tespiti uyarı cezasına dönüştürülmüş, diğer tespitlerde yer alan savcılığa suç duyurusu ibaresi de kaldırılmıştır.

·Muayenehaneler ve diğer sağlık Kuruluşlarında yapılacak tüm müdahaleler için ilgili mevzuatına uygun şekilde rıza formu alınmaması halinde 3.tespitle birlikte 5 gün durdurma cezası, değişiklikte 5.tespitle birlikte 10 güne çıkarılmıştır.