TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

İçinde muayenehanede dişhekimi istihdamı ile döner sermayeden yapılacak ek ödemenin şartlarının yeniden düzenlendiği ve sağlık kuruluşlarına verilecek cezaların aşırı artırıldığı kuralların da bulunduğu 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun)', 1 Mart 2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre ayrıntılı kuralları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere dişhekimleri muayenehanede bir kişi ile sınırlı olmak kaydıyla, meslektaşını istihdam edebilecektir.

Kanunla yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığınca belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları elli bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” kuralının uygulamaya geçebilmesi için Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak ceza hükümlerinin buna uygun belirlenmesi gereklidir.

Kanun Teklifinin yasalaşması sürecinde gerek Komisyon gerekse Genel Kurul aşamasında yoğun olarak yürütülen çabalar sonuç vermemiş; görüşülen iktidar ve muhalefet parti yetkililerinin tümünün hak vermesine karşın Kanun Teklifinin aynen yasalaşması ne yazık ki engellenememiştir.

Bu aşamada, eylemle ceza arasındaki dengenin olmadığı ceza hükümlerinin yanı sıra hastane Başhekimlerine verilen, ek ödemenin kesilmesine sebep olacak ikaz yetkisinin, ek ödemenin ilgililerin disiplin durumu ile ilişkilendirilmesinin ve diğer hukuka aykırılıkların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi için başvuru yapılması amacıyla, ilgililer nezdindeki gerekli girişimlerimiz sürecektir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği