YİNE BİR TORBA YASA KABUL EDİLDİ

Muayenehanede dişhekimlerinin bir meslektaşını istihdam edebilmesinden ebelerin yetkilerine, ilaç ruhsatı verilmesi şartlarından döner sermayeden yapılacak ek ödemenin miktar ve şartlarına, birlikte kullanılan hastanelere tahsis edilecek akademik kadroların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine ve bunlarla sözleşme yapılmasına, ilaç ve tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insan üzerinde kullanılmasına ilişkin şartlardan Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt ve bildirim yükümlülüklerine uyulmaması veya acil hastaya müdahale esaslarına uyulmaması yahut özel izne tabi hizmet birimleri veya sağlık kuruluşlarını gerekli izni almaksızın açanlara verilecek cezaların artırılmasına, sözleşmeli sağlık çalışanı sayısının artırılmasından bu kişilere verilecek disiplin cezalarına ve sözleşmeli sağlık çalışanlarının ordunun harekât ve ihtiyaçlarının karşılanması için geçici olarak yurt dışında dahi görevlendirilebileceklerine, aile hekimlerine yapılacak destek ödemesinin disiplin cezası verilmesi halinde kesilecek sürelerden kimlerden oluşacağı belirsiz bir hastane koordinasyon kurulu kurulmasına ilişkin birbirinden oldukça farklı alanları düzenleyen kuralları içeren Kanun Teklifi, 21.02.2024 tarihli TBMM Genel Kurul oturumunda kabul edilmiştir. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecektir.

Bu Kanunda Türk Dişhekimleri Birliği’nin de desteklediği tek madde meslektaşların muayenehanede bir dişhekimi çalıştırabilmesidir. Bu gelişme Türk Dişhekimleri Birliği’nin 2018 yılından itbaren sürdürdüğü yoğun çaba ve emeğin ürünüdür. Buna göre, dişhekimi muayenehanelerinde, bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla, dişhekimi çalıştırılabilecektir. Uygulamanın ayrıntıları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle ilerleyen günlerde düzenlenecektir.

Özellikle, hastanın onamının yazılı olarak alınmamış olması gibi basit veya hastaların kişisel sağlık bilgilerinin Bakanlık ile paylaşılmaması gibi oldukça tartışmalı bürokratik ihlallere verilecek idari para cezalarının 50 bin liradan az olamayacağı ya da acil setindeki bir ilacının standarda uymaması halinde 100 bin liradan yahut sağlık turizmi yetki belgesi almadan sağlık turistine sağlık hizmeti sunanlara 250 bin liradan az idari para cezası verilemeyeceği kuralının getirilmemesi için yoğun çaba gösterilmiştir. Bu kapsamda, bütün partilerle ilişki kurularak bu maddenin yasalaşmasının yaratacağı sakıncalar Odalarımız ile Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin doğrudan temaslarıyla anlatılmıştır. AKP Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri, Kanun Teklifinde imzası olan milletvekilleri ve milletvekili meslektaşlarımız ile yapılan görüşmelerde her biri talebimizi haklı bularak maddenin yeniden düzenlenmesi, eylem ile ceza arasındaki dengenin daha iyi kurulması gerektiğini söylemişlerdir.

Ancak ne yazık ki maddenin Genel Kurul’da görüşülmesinde, madde üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Aynı Kanun ile insan üzerinde yapılacak klinik deneylerle ilgili kural ihlalinde verilecek idari para cezası 100 bin liradan başlarken Bakanlıktan ek belge almadan sağlık turistini tedavi etmenin cezasının 250 bin liradan başlamasını anlayamıyoruz, kabul etmiyoruz; üzgünüz, öfkeliyiz.

Kanun Teklifinin Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilen kuralları, farklı cümlelerle aynı içerikte yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda Bakanlık sağlık kurumlarındaki teşvik ek ödemesinin disiplin cezalarıyla ya da ortak kullanımdaki sağlık kurumlarında Başhekim tarafından yapılacak ikaz ile ilişkilendirilmesi ve bu nedenlerle üç döneme kadar ek ödeme yapılmaması Anayasa’ya aykırıdır. Aynı şekilde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortak kullanılan sağlık kurumlarında görevlendirilecek akademik personelin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi üniversite özerkliğine aykırı bulunmuş iken bunun aynı şekilde yeniden düzenlenmesi de Anayasa’ya aykırıdır.

Bu maddelerle birlikte, dişhekimlerinin de aralarında olduğu ancak bütün sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan aşırı cezalandırma kuralına ilişkin maddenin de öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi, bu olmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi’nde açılacak dava ile iptal edilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği olarak gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Ayrıca, bu Kanun sebebiyle ceza alacak meslektaşlarımızın yanında duracak, ilgili cezaların iptali için yapılacak hukuki girişimlerde kendilerine destek olacağız.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği