VERİ GÖNDERMEYEN DİŞHEKİMİNE VERİLEN CEZA SORUŞTURMA USULÜNE UYULMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenlemeyle hastaların kişisel sağlık bilgilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi istenmişti. Bunu yerine getirmeyen dişhekimlerine ilk iki tespitte uyarı, sonraki iki tespitte para cezası ve beşinci tespitte 10 gün faaliyetten men yaptırımı uygulanacağı da Yönetmelikte belirtilmişti.

Hastaların dişhekimine verdiği sağlık bilgilerinin izinleri olmaksızın ve sınırsız şekilde Bakanlık ile paylaşılmasının hukuka uygun olmadığı düşüncesiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan dava devam etmektedir.

Daha önce Kocaeli’de görevli bir dişhekimin hastaların kişisel sağlık verilerini göndermemesi sebebiyle uyarma yaptırımıyla cezalandırılması işlemi Mahkeme tarafından iptal edilmişti. Şimdi aynı sebeple Ankara’da verilen bir cezanın iptali için açılan davada da; T.C Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından uyarı cezasının verilmesinde usul kurallarına uyulmadığı, soruşturmacı atanarak yapılan bir soruşturma sonunda cezanın verilmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildi.

Dava konusu işlemin usul boyutunda hukuka aykırılık saptandığından işin esasına ilişkin değerlendirme yapılamamıştır. Diğer bir deyişle uyarı cezası verilmesine neden olan işlem usul yönünden hukuka aykırı olduğundan, hasta bilgilerinin izinsiz de olsa Bakanlığa gönderilmesi gerekip gerekmediği ve buna dayalı olarak yaptırım uygulanmasına ilişkin hukuki bir değerlendirme Mahkeme kararında yer alamamıştır. 

Mahkeme Kararı henüz kesinleşmemiştir, bu Karara karşı Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurulabilecektir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği

T.C Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2023/2335 sayılı kararı için tıklayınız…