SİGORTALI DİŞHEKİMİ AVUKATINI KENDİSİ BELİRLER

Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getiren Tebliğ hükümleri kesin olarak iptal edildi.

16.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile hekim ve dişhekimlerine karşı açılan malpraktis davalarının bütün kontrolü sigorta şirketlerine verilmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) birlikte açtığı davada, malpraktis davalarında, sigortacının bütünüyle davaya el koymasını ve kendi menfaatleri doğrultusunda davayı yürütmesini sağlamak, bu amaca hizmet edecek şekilde sigortalıya zorunlu avukat atamak şeklinde nitelenebilecek hükümlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti.

Danıştay 15. Daire, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli koşulların gerçekleşmediğine karar verdi. Bu Karara, TDB ve TTB’nin ortak itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sigortalının avukat seçme hakkının sınırlandırılmasının ancak yasal düzenleme ile yapılabileceği ve bu tür davalarda sigortacı ile sigortalının menfaatlerinin çatışabileceği, bu bakımdan sigortalının avukatının sigortacı tarafından belirlenmesinin ve sigortalının bu avukata vekalet vermesi halinde yargılama giderlerinin ödeneceği yolundaki düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu saptayarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İşbölümü kararları sebebiyle dosyanın devredildiği 10. Daire tarafından davanın idare edilmesi yetkisinin taraflarda olduğu ve sigortalının avukatını tayin etme hakkının sigortacı tarafından sınırlandırılamayacağı gerekçeleriyle iptal kararı verildi.

Bu Karara karşı davalılar tarafından yapılan temyiz başvurusu da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesin olarak reddedilerek hekim ve dişhekimlerinin, malpraktis davalarında kendi belirleyecekleri avukat ile davayı yürütmelerinin önündeki engel tamamen kaldırılmış oldu.

.Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı
.Danıştay 10. Daire İptal Kararı
.Yürütmenin durdurulması kararı
.İtiraz dilekçesi
.Dava dilekçesi

Türk Dişhekimleri Birliği