Tip Sözleşme Onay Ücreti

GENELGE
Sayı     : 001-1. 2510                                                                                      Tarih: 06.12.2019
Konu   : Tip Sözleşme Onay Ücreti

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, 4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, 2020 yılı için onay ücreti olarak her bir sözleşme için muayenehanelerden 50 (elli) TL, merkez ve polikliniklerden 100 (yüz) TL. alınmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,


Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri