Uyulması Gereken Diğer Kurallar

UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR

A- MUAYENEHANE AÇMA VE KAPAMADA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Muayenehane, Merkez, Poliklinik ve Müşterek Muayenehane, uygunluk belgelerini almadan faaliyete geçemez. (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kanunu Madde:17 ve 27/a)

Bir mahalde sanatını icra etmek isteyen bir diş tabibi icrayı sanata başladığından itibaren azami bir hafta zarfında isim ve hüviyetini, diploma ve ruhsatname tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeye mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar edecektir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:36)

Muayenehane veya laboratuvar açan tabip ve diş tabibi, hasta kabulüne veya laboratuvarda faaliyete başladığı tarihten ve muayenehane veya laboratuvarlarını kapatması veya nakletmesi halinde de, kapatma veya naklin vuku bulduğu tarihten itibaren en çok bir hafta içinde keyfiyeti yazılı olarak mensup olduğu tabip odasına bildirir. (Deontoloji Tüzüğü Madde:42)        

B- İKİ AYRI YERDE MUAYENEHANE AÇMA YASAĞI

Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:43)

C- PROTOKOL DEFTERİ

İcrayi sanat eden tabip, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler numunesi veçhile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından tertip ve mahalli sıhhiye memurlarınca musaddak, hastaların isim ve hüviyetlerini kayda mahsus bir protokol defter tutmaya mecburdurlar. Bu defter kuyudu ücretten mütevellit davalarda sahibi lehine delil ittihaz olunabilir.  Şu kadar ki müstenidi iddia olan kaydın hilafı vesaik veya delaili muterebei saire ile ispat edilebilir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:72)

Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık kuruluşlarında müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, ADSM’lerde bu deftere ilave olarak cerrahi müdahale kayıt defteri ve diş protez laboratuvarı varsa diş protez laboratuvarı kayıt defteri, muayenehanede ise sadece protokol kayıt defteri bulunur. (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m. 24)

D- DİŞHEKİMİ VE DİŞHEKİMLİĞİ LABORATUARI HİZMETLERİ

Diş protez teknisyenleri veya dişhekimleri, diş protez laboratuvarı açmak istedikleri takdirde, mahallin en büyük mülkü amirine başvurmak ve bu makamın belirteceği şartlara uyak zorundadırlar. Diş protez laboratuvarlarının sahip olmaları gereken şartlar ile bulundurmaları gereken asgari araç ve gereçlerin sayıları ve nitelikleri, Sağlık Bakanlığı DişProtez Laboratuvarları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.  Laboratuvarların yönetmelik ve kanuna uygun çalışıp çalışmadıkları, il sağlık müdürlüklerince denetlenir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Ek Madde : 10)

E- MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir. 

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama sebebi ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 

Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılır. 

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenlerce ödenir. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesilemez, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz. 

Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. 

Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Ek Madde: 12)