Muayenehane Açmak İçin Gerekli Belgeler

MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A- DİŞHEKİMLERİ ODASINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Dişhekimlerinin, mesleklerini uygulamaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde o il veya bölge Dişhekimleri Odasına üye olması ve üyelik görevlerini yerine getirmesi yasal yükümlülüktür. Mesleklerini sadece kamu kurum ve kuruluşlarında uygulayanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini yapmayanların Oda’ya kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır; bu meslektaşlarımız istedikleri takdirde üye olabilirler. Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler. Bu istisnalar dışında, mesleğin yapılabilmesi için mutlaka ilgili dişhekimleri odasına kayıt olunması zorunludur. (Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Madde:17)

Odaya kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir:

a) Bir adet diploma veya çıkış belgesi sureti (noterden onaylı olacak ve aslı Oda yetkilisi tarafından görülecektir),
b) Bir adet nüfus cüzdanı sureti,
c) Bir adet ikametgâh belgesi,
d) Üç adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
e) Üye formu (Odadan alınacaktır)

Ayrıca, TDB Kimlik Kartı almak isteyen ya da kimlik kartını yenileyen, kayıp edilmesi halinde yenisini isteyen meslektaşlarımızın Odalarına başvurmaları gereklidir.

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi

Mesleki dayanışmanın ve iletişimin sürekli olabilmesi için üyelik bilgilerindeki değişikliklerin (çalışma biçimi, adres, telefon vb) en kısa zamanda (en geç bir ay içinde) Odalara bildirilmesi gereklidir.

Üyelik Aidatları

3224 sayılı kanuna göre üye aidatlarının Mart ayı sonuna kadar bağlı bulunulan Odalara ödenmesi yasal zorunluluktur. Mart ayı sonuna kadar ödeme yapılmadığında, içinde bulunulan yıl başından itibaren Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre belirlenen oranlara göre faiz tahakkuk ettirilir.

B-MALİYEYE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Meslek Mensupları;

1.  Kendi başlarına faaliyet göstereceklerse faaliyete başlamadan önce notere Serbest Meslek Kazanç defteri tasdik ettirecekler.

Şirket olarak faaliyet gösterecekse öncelikle şirketle ilgili kuruluş işlemlerini MERSİS sisteminden yapacaklar. (Kuruluş işlemleri başlamadan önce defterler notere tasdik ettirilir.) MERSİS' de gerekli düzenleme yapıldıktan sonra Ticaret Siciline tescil işlemi yapılacak. Mükellefiyet için 10 gün içinde de vergi dairesine bildirecekler.

Bu bildirim sırasında işyerinin kira kontratını,(İşyeri kendisine ait ise tapu fotokopisi)   nüfus cüzdanı örneği, ikametgâh ilmühaberi, imza beyannamesi ve muhasebeci sözleşmelerinin vergi dairesine verilmesi gerekir. 

2.  Faaliyete başladıktan sonra vergi dairesinin tutacağı elektronik yoklamayı takiben vergi levhası Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfasından alınacak.  

3.  Faaliyete başladıktan sonra bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuyla her hangi bir bağı yoksa bir ay içerisinde kurumun ilgili birimine tescil işlemini yaptıracak.   

4.  Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 23`ü akşamına kadar muhtasar beyannamesini vergi dairesine verecek. Ödemesini ayın 26`sında yapacak .  

5.  Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 24`si akşamına kadar KDV beyannamesini vergi dairesine verecek. Ödemesini ayın 26`sında yapacak .  

6.  Eğer işçi çalıştırıyorsa takip eden her ayın 23`ü akşamına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu`na Aylık Sigorta Primleri Bildirgesini verecek. Prim Ödemesini ayın 30`unda yapacak.   

7.  Ticari ya da Serbest meslek faaliyetinden dolayı elde edilmiş kazançlar üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak ve takip eden ikinci ayın (MAYIS, AĞUSTOS, KASIM ve ŞUBAT) 14`ü akşamına kadar vergi dairesine bildirecek. Ödemelerini ise ayın 17`si akşamına kadar yapacak.    

8.  Yıl içerisinde elde etmiş olduğu kazancı, takip edilen yılın mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine bildirecek. Ödemeler ise MART ve TEMMUZ aylarında iki taksitte yapacak.  

9.  Şayet hekimler ferdi olarak değil de şirket olarak faaliyet gösteriyorsa Kurumlar Vergisi mükellefi olarak mükellefiyetini tescil ettirecek, yıllık kazancını da takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte vergi dairesine bildirecek. Ödemesini ise bir defada olmak üzere tamamını NİSAN ayında yapacak.

 C- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ`NE 
(SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARINA) KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER


Muayenehane, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde dişhekimlerinin mesleklerini serbest ve bireysel olarak sundukları özel sağlık kuruluşudur. Muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dişhekimleri Odasına bildirimde bulunulması gereklidir. Belirtilen Yönetmeliğin ekindeki Ek 1/a listesine göre muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılırken gerekli belgeler şunlardır:

 1. Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini belirten ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren dilekçe,
 2. Muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneği, (Danıştay kararıyla yürütmesi durdurulmuştur)
 3. Muayenehane açacak olan Dişhekiminin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı,
 4. Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması zorunlu asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,
 5. Binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti (Yapı kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz.),
 6. Muayenehane için, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış belgeyi,
 7. Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),
 8. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşmeyi.
 9. Röntgen cihazına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,
 10. Dişhekimleri odası kayıt belgesi,
 11. Adli sicil beyanı.


D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU`NA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b maddesine göre,

Vergi Dairesine mükellefiyet tesisi yaptıran dişhekimini ilgili Dişhekimleri Odası,  4b (BAĞ-KUR) tescili için Sosyal Güvenlik Kurumuna 15 gün içerisinde bildirir.

Dişhekimlerinin de 1 ay içerisinde kendileri ile ilgili 4b kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek istediği prim miktarının tespiti için kazanç ve gelir durumunu e-devlet sayfasından bildirmeleri gerekir.

4b kapsamında tescil için meslek odası bildirimleri genellikle geç kalmaktadır. Geç tescil dolayısıyla cezalı duruma düşmemek için Dişhekiminin kendisi de başvurabilir. Tescil yaptırmak için ilgili belge  (SGK İl Müdürlüklerinden temin edilebilir)  bağlı olduğu Oda ile Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra kuruma verilmesi gerekir.

Bu form ile birlikte birer adet nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi istenir.

2-  İşveren olarak 4/a (sigortalı ) kapsamında personel çalıştıranlar

Personel çalıştırmaya başlamadan internetten SGK' ya işyeri tescili yapılır, sonrada internetten yapılan tescil belgesinin çıktısıyla birlikte Vergi Levhası, İkamet ve Nüfus Cüzdan Sureti, İmza beyanı, Personel İşe Giriş Bildirgesi, Bildirgeleri vermek için İşyeri Şifre formu hazırlanarak SGK Tescil servisine verilir ve işyeri tescil işlemi bitirilir.

Tescili yapılan iş yerlerinde, personel işe girişleri ilk tescil hariç en az 1 gün önceden, çıkışlar ise 10 gün içinde SGK'ya elektronik ortamdan bildirilir.