MESLEKTAŞLARIMIZIN ŞİKAYETLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimi meslektaşlarımızın mesul müdür ve/veya kuruluş sahiplerinin, bu dönemde rutin dişhekimliği hizmetlerinin yürütülmesi için baskı yaptığı; buna yönelik çalıştırılmaya zorlandıkları yönünde çok sayıda şikâyet gelmektedir.

Özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinin çok büyük ölçüde kısıtlandığı bu günlerde, kira, sigorta, personel ödemeleri, borç taksitleri gibi ödemelerin yapılması gerekliliğinin sağlık kuruluşlarında yarattığı ağır ekonomik sorunlar bilinmektedir. Bu sorunların mümkün olduğunca çözümlenebilmesi için ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmakta, sonuçları bütün meslektaşlarımıza duyurulmaktadır.

Diğer yandan, çok sayıda ülkede görülen COVID-19'un bulaştırıcılığı, yayılması ve diğer risk faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu DSÖ tarafından pandemi ilan edilmiş; Ülkemizde de bu bağlamda onlarca önlem alınmıştır.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, acil ve zorunlu olanlar dışında kalan dişhekimliği hizmetlerinin durdurulması gerektiği bildirilmiş; “Dişhekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu dişhekimliği hizmetlerine ilişkin alınan kararlar“ aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı

b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı

c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit

d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon

e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü

f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu

g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri

h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları

i)  Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar

j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar

k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri

l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar

m) Dikiş alınması

n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi

o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon

p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları

q) Çene eklemi luksasyonu

r)  Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.

Hastaların, çalışanların ve genel olarak toplumun sağlığının korunup gözetilmesi için ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen diş muayenehaneleri, poliklinik ve merkezleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında, yukarıda belirtilenler dışındaki işlemlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar ertelenmesi uygundur. 

Belirtilen acil işlemlerin de ilgili kararlarda belirtildiği şekilde, tanımlanmış sabit ekipler tarafından en az iki vardiya ve belirlenmiş izole alanlarda gerçekleştirilmesi,  tüm ekiplerin günlük ateş takiplerinin yapılması gereklidir.

Türk Dişhekimleri Birliği