ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 16 Ocak 2020 tarihinde yapılan değişiklikle, yedi yılda yedinci kez değişti.

Bu değişiklikle;

  • İl içi ve iller arası atama talep edilebilecek tarihler Ocak, Haziran ve Eylül ayları iken sadece Ocak ve Haziran ayları olarak belirlenmiştir.
  • Mazerete dayalı atamaların il müdürlüğü emrine yapılmasından vazgeçilerek bu atamaların da doğrudan sağlık kuruluşlarına yapılması planlanmıştır.
  • Sağlık ve aile birliği mazereti sona eren mecburi hizmet yükümlülerinin atanmalarında yer tercihlerinin alınmasından vaz geçilmiştir.
  • İller arası isteğe bağlı atama ile atanan kişinin eşinin, atanma tarihinden itibaren bir yıl içinde görev yeri değişikliği talebinde bulunması halinde; PDC’nin uygun olması koşuluyla, talebi kabul edilir. Bu atamada astlık üstlük sıralamasına bakılmayacaktır.
  • Hekim, dişhekimi ve eczacıların kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle aile birliği mazeretinden yararlanabilmeleri için aranan şartlardan, eşin atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde son dört yılda en az 1440 gün çalıştığını belgelendirmesi şartı, son beş yılda 1440 gün olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, aynı işyerinde son dört yıldır kesintisiz çalışma şartı kısmen esnetilmiş, 1440 gün çalışmanın dört yıl yerine beş yıl içinde olması yeterli sayılmıştır.

Ancak aynı değişiklikle, eşin çalışma süresinden sayılan askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primlerin prim gün sayısından sayılması kuralı kaldırılarak eşin 1440 günlük çalışmasının mutlaka primi ödenen çalışma olması şart koşulmuştur.

  • Hekim, dişhekimi ve eczacılar hariç olmak üzere; eşleri Sağlık Bakanlığında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri dışında olanlar, kendi unvan ve branşında C ve D hizmet grubunda sayılan bir yerde görev yapan eşinin bulunduğu yere atama talep edebilecektir. Bu şart sağlanamazsa, eşlerin unvan ve branşında doluluk oranı az olan ilde aile birlikleri sağlanabilecektir.
  • Atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalıştıktan sonra, üst hizmet bölgelerinden 5 ve 6. hizmet bölgelerine atama talep edilmesi halinde hizmet grubu şartı aranmayacaktır.
  • Üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine ve üst hizmet grubundan alt hizmet grubuna atama talep edebilmek için atandığı yerde en az iki yıl fiilen çalışma şartı aranmazken, yapılan değişiklikle bu kaldırılmış; üst hizmet bölge ve gruplarından alt hizmet bölge ve grubu illere atama talep edebilmek için de atanan yerde en az iki yıl fiilen çalışma şartı aranır hale gelmiştir.
  • Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanmak isteyen uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin başasistan sınavına giriş şartlarını taşımaları gerekirken, yapılan değişiklikle, bu şartlar arasındaki yabancı dil yeterliliği şartı hariç tutulmuştur.
  • Hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerine göre bir üst hizmet bölgesine atanma kurallarına ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikle, 5. ve 6. hizmet bölgelerinde yeterli süre çalışanların aynı hizmet bölgesindeki başka illere atanmayı talep etmeleri de mümkün hale gelmiştir.

Bütün bu değişiklikler, sonuçta çalışanlar arasında adaletli ve hakkaniyete uygun bir atama ve nakil sistemi oluşturmaktan daha çok, personel hareketini daha da kısıtlamayı amaçlamaktadır. Bakanlığın bir an önce, meslek örgütlerinin de etkin katkısını alarak, liyakat ve hakkaniyeti esas alan adaletli bir atama ve yer değiştirme sistemi oluşturması temel beklentimizdir.

Türk Dişhekimleri Birliği