ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bazı  İl Sağlık Müdürlükleri tarafından dişhekimlerine gönderilen  yazılarda  ulusal sağlık sistemine entegre olmayan kurumlara ilgili mevzuat uyarınca gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 24.11.2017 tarih ve 30250 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in yürütmesi durdurulmuştur. Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay 15. Daire’de 2018/1490 E. sayılı olarak açılan davada 09.10.2018 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

Anayasa’nın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmü yer almaktadır.

İdari Yargılama Usulü Yasasının 28. maddesinde de; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” denilmektedir.

Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuş bir Yönetmeliğin uygulanmasında ısrar edilmesi Anayasa ile de düzenlenmiş olan yargı kararlarının bağlayıcılığı temel ilkesine aykırı olduğu bu nedenle, yeni bir Yönetmelik yürürlüğe girene kadar bu konuda meslektaşlarımıza herhangi bir yükümlülük getirilemeyeceği ve yaptırım uygulanamayacağının Sağlık Müdürlüklerine iletilmesi  hususundaki talebimiz 29.01.2019 tarihli yazımızla   Sağlık Bakanlığına iletilmiştir. 

Türk Dişhekimleri Birliği