`SAĞLIK TORBASI` TÜM İTİRAZLARA RAĞMEN YASALAŞTI

5

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün akşam (15.11.2018) kabul edilerek yasalaştı.

Yasanın haklı olarak en çok tartışılan 5. maddesiyle; bir kısım hekim ve dişhekimi, idarenin yönelttiği suçlamayla, mesleklerini yapmaktan kısıtlanmaktaydı.

Komisyon çalışmaları boyunca söz konusu maddenin akla, hukuka ve vicdana aykırılığı vurgulanmıştı. Nihayet Genel Kurul görüşmeleri öncesinde bütün siyasi partilerin katkılarıyla söz konusu maddeyle getirilen sınırlamalar kısmen de olsa kaldırılabildi.

Teklifin 5. maddesi, idare tarafından terör örgütleriyle bağ kurularak kamu görevinden çıkartılan veya kamu görevine alınmayan hekimlerden mecburi hizmeti bulunanların 450 gün süreyle mesleklerini yapmaktan yasaklanmalarına ilişkin kısıtlamayla yasalaştı. Bu kısıtlamanın da hiçbir haklı yanı yok. Hekimin kamu görevine girmesinin engellenmesi zaten kişiyi bir hakkı kullanmaktan yasaklamaktır ve bir anlamda cezadır; buna bağlı olarak ayrıca ceza tanımlamak, hekimi bir buçuk yıl kadar mesleğinden etmek kabul edilemez.

Ayrıca, yasalaşan bu Teklif ile meslek kuruluşları ile meslektaş arasındaki bağı zayıflatmak, meslek kuruluşlarının mesleğin gelişimine katkısını azaltmak ve sağlık hizmet sunumu üzerindeki denetimini ortadan kaldırmak amaçlanmış; hekim ve dişhekimlerinin birden çok yerde çalışmasında odaların değerlendirme yapma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Anayasa’nın 135. maddesi ile çerçevesi çizilen ve ilgili yasalarla belirlenen yetki ve görevleri azaltılarak meslek kuruluşlarının işlevsizleştirilmeye çalışılması, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik hukuk devleti vasfına aykırıdır. Böyle bir değişikliğin sağlık hizmetlerini geliştirmeyeceği, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunumuna katkıda bulunmayacağı da açıktır.

Diğer yandan, yasalaşan Teklif, topluma, sağlıkta şiddeti önleme yasası gibi sunulmuş ise de, yasanın içeriğinde bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak sürmektedir. Şiddet bir yandan bütün sağlık kuruluşlarında yaygın biçimde görülmekte diğer yandan şiddetin niteliği de değişerek ölümlere neden olmaktadır. Yönetenlerin görevi bu sorunun kaynağını saptayarak ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri almaktır. Sağlıkta artan şiddetle ilgili son dönemdeki düzenlemeler ise sorun ortaya çıktıktan sonrasına ilişkindir. Torba Yasayla getirilen maddede bu yaklaşımla hazırlanmıştır; sağlık hizmetlerinde kasten suç işleyen kişiyi polisin yakalayıp savcıya götürmesi; üniversitelerin de şiddete uğrayan mensuplarına hukuki yardımda bulunmasıyla sınırlı bir düzenleme yapılmıştır!

Kimsenin haberi olmadan bir anda ortaya çıkarılan tekliflerin, üzerinde etkin bir toplumsal tartışma yapılmasına da imkan verilmeden hızla yasalaştırılması; yasama etkinliğinin ortadan kaldırılması, sembolik hale getirilmesidir. Yaşamda yeni sorunlara yol açan değil mevcut sorunlara çözüm üreten yasal düzenlemeler, ancak konunun doğrudan muhataplarının etkin katkılarıyla hazırlanabilir. Türk Dişhekimleri Birliği, sahip olduğu bilgi ve birikimiyle, genel olarak sağlık hizmetleri ve özel olarak ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle ilgili bütün düzenlemelere etkin bir biçimde katkı sunmaya hazırdır.

Diğer yandan Kanunun Anayasaya aykırı hükümlerinin iptali için  açılacak davaya TDB gerekli her türlü desteği verecektir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Kanun metni için tıklayınız...