KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ III. ULUSAL KONGRESİ YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği’nce oluşturulan ‘Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’ tarafından düzenlenen ‘Kişisel Sağlık Verileri III.Ulusal Kongresi’, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Kişisel sağlık verilerinin önemi konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenen kongrede; kişisel sağlık verileri hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelendi ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirildi.

TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim ile Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalık ve Dr. Gülay Özdoğan'ın katıldığı Kongreye İDO Genel Sekreteri Ayten Yıldırım ve .Denetleme Kurulu Üyesi Cem Solmaz da katıldılar.

TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim yaptığı konuşmada; 'Kişisel Sağlık Verilerinin paylaşımına hekimlerin yaklaşımı net bir şekilde reddetmek iken sermayenin sahibi olduğu sağlık kuruluşları ticari çıkar sağlayacağı düşüncesiyle daha sıcak yaklaşmaktadır, ne yazık ki hekim dışı sermayenin önü açılmış, son dönemde teşvik edilmiş ve sayıca artmıştır.

Toplum sağlığı için fayda getirmeyen Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, sermayeye teslim olması, Kişisel Sağlık Verilerinin güvenliğini de riske sokmaktadır. Ayrıca Kişisel Sağlık Verilerinin güvenliğini de riske sokan bir başka faktörse kamu veya özel tüm sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarının dışında kalan teknik ve idari personeldir. kişisel verilerin duyulmasını, görülmesini, öğrenilmesini veya ele geçirilmesi riskini artıran sağlık dışındaki bu diğer personelin de gerekli eğitimleri almış olması gibi tedbirlerin sağlanması gerekir.

Oysa kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucuları, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını güvence altına almalıdır. Bilgi işlem sisteminden personel eğitimine her türlü tedbir alınmalıdır.

Kişisel Sağlık Verileri bir tek bir veri tabanında toplanmak yerine verinin ilk paylaşıldığı kuruluşta kalmalıdır. KVKK gibi kurumlarla veri güvenliği sağlanmaya çalışılsa da değişen idareler, yönetimler, değişen siyasi yaklaşımlar nedeniyle güvenin kanun ve kurumla sağlanması zordur.'  dedi.

TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim’in Konuşması için tıklayınız…

  • AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
  • Genetik Veriler
  • Dijital Hastaneler
  • Adli Tıbbi Açıdan Kişisel Sağlık Verileri

konularının yanısıra,‘Özel Sağlık Kuruluşları Ve Tanı Laboratuvarlarında Kişisel Sağlık Verileri’ Panelinin oturum başkanlığını Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Gülay Özdoğan,  ‘Kişisel Sağlık Verileri Kapsamında Onam’ Panelinin oturum başkanlığını ise Av. Mustafa Güler'in yaptı. 

Kongrenin dilek ve temenniler bölümünde de dişhekimliği alanından örneklerin de içinde olan spesifik konuların meslektaşlarımızın ilgisini ve farkındalığını artırmak için bir sonraki Kongreye dahil edilebileceği önerildi.

Kongrede yapılan tüm konuşmalar en kısa sürede kitaplaştırılarak  http://kisiselsaglikverileri.org/  adresinden yayınlanacak.

Kongre Programı için tıklayınız...

HABER GÖRSELLERİ