SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULAMASI

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Yönetmelik uyarınca “Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur.”

Uluslararası sağlık turizmi, Yönetmelik’te, “Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetlerini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre; yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla geçici süreliğine ülkemize gelen yabancılar ile yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin uluslar arası sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kuruluşları tarafından verilebileceği söylenebilir. Türk Dişhekimleri Birliği, hizmetin gereği ile ilgili olmayan bir sınırlamayla dişhekimlerinin mesleki yetkisinin kısıtlandığına ilişkin yaklaşımla bu Yönetmeliğin iptali için dava açmış ise de ancak iki maddesine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bu Karara karşı yapılan bütün itirazlar da reddedilmiştir (Danıştay İDDK Kararı). Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay’a sunulan bir dilekçe ile davanın esastan görüşülerek karar bağlanmasının Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılması talep edilmiş ise de önümüzdeki sürenin kısalığı sebebiyle söz konusu talebe olumlu yanıt verilememe olasılığı bulunmaktadır.

Bu nedenle, Yönetmeliğin kapsam, içerik ve şartlarına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerin meslektaşlarımızla paylaşılmasında yarar görülmüştür.

Yönetmeliğin kapsamı

Yönetmelik, yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişiler ve bu kişilere sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile aracı kuruluşları kapsamaktadır.

Kapsam dışı kişiler

Yönetmeliğin kapsam maddesinde ülkemize gelen bir kısım yabancılar ile Türk soylu yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin bu Yönetmelik kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Bu istisnalar arasında “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması kapsamında tedavi için gelenler” de bulunmaktadır (m.2/ç).

Sağlık yardımı alma hakkı hastalık sigortası olarak nitelenmekte ve 5510 sayılı SSGSS Yasası uyarınca hastalık sigortası kısa vadeli sigorta kolları içinde yer almaktadır. Sağlık yardımı alma hakkı tanıyan sözleşme yaptığımız ülkeler ekli çizelgede kısa vadeli sigorta kolları sütununda evet yazanlardır. Bir başka anlatımla; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Fransa gibi pek çok ülke vatandaşları bu Yönetmelik kapsamı dışında olduğundan anılan vatandaşlar ile anılan ülkelerde yerleşik vatandaşlarımız da bu Yönetmelik kapsamında değildir. Dolayısıyla bu kişilere sağlık hizmeti sunmak için dişhekimleri ve sağlık kuruluşlarının uluslar arası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmasına gerek bulunmamaktadır.

Yetki belgesi almak için gerekli şartlar

-Uluslararası sağlık turizmi birimi

Uluslar arası sağlık turizmi yetki belgesi almak için muayenehaneler de dahil olmak üzere sağlık kuruluşlarında “Uluslararası sağlık turizmi birimi” kurulur. Bu birimde İngilizce bilen bir personel istihdam edilmesi gereklidir. Dişhekimi İngilizce biliyor ise anılan personelin hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilini biliyor olmasının da yeterli kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. (Bu birimde yabancı dil bilen bir hekim istihdam edilmesi zorunlu ise de Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan iptal davasında verilen yürütmenin durdurulması kararı uyarınca ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek kuruluşlar için bu şart aranmamaktadır.) Lisan bilgisi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak veya Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmakla kanıtlanabilecektir.

-Kalite standartları

Sağlık kuruluşu hastane ise, sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden en az 85 puan almış olmalıdır.

-Diğer şartlar

Yönetmeliğin ekinde (Ek 1) yer alan iletişim, bilgilendirme, banka hesabı, onam formu ve epikriz gibi konulara ilişkin olarak istenen şartların yerine getirilmesi gereklidir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkeler Hangileridir?

ÜLKE ADI

İMZA TARİHİ

YÜRÜRLÜK TARİHİ

KAPSAMI

(SİGORTA KOLU)

UZUN VADE

KISA VADE

01. İNGİLTERE

09.09.1959

01.06.1961

Evet

-

02. F.ALMANYA

30.04.1964

01.11.1965

Evet

Evet

03. HOLLANDA

05.04.1966

01.02.1968

Evet

Evet

04. BELÇİKA

04.07.1966

01.05.1968

Evet

Evet

05. AVUSTURYA

12.10.1966

01.10.1969

Evet

Evet

06. İSVİÇRE

01.05.1969

01.01.1972

Evet

-

07. FRANSA

20.01.1972

01.08.1973

Evet

Evet

08. DANİMARKA

22.01.1976

01.02.1978

Evet

-

09. İSVEÇ

30.06.1978

01.05.1981

Evet

-

10. NORVEÇ

20.07.1978

01.06.1981

Evet

-

11. LİBYA

13.09.1984

01.09.1985

Evet

-

12. K.K.T.C

09.03.1987

01.12.1988

Evet

Evet

13. MAKEDONYA

06.07.1998

01.07.2000

Evet

Evet

14. AZERBAYCAN

17.07.1998

09.08.2001

Evet

Evet

15. ROMANYA

06.07.1999

01.03.2003

Evet

Evet

16. GÜRCİSTAN

11.12.1998

20.11.2003

Evet

-

17.BOSNA-HERSEK

27.05.2003

01.09.2004

Evet

Evet

18. KANADA

19.06.1998

01.01.2005

Evet

-

19. KEBEK

15.10.1998

01.01.2005

Evet

-

20.ÇEKCUMHURİYETİ

28.06.2001

01.01.2005

Evet

Evet

21. ARNAVUTLUK

15.07.1998

01.02.2005

Evet

Evet

22. LÜKSEMBURG

08.12.2004

01.06.2006

Evet

Evet

23. HIRVATİSTAN

12.06.2006

01.06.2012

Evet

Evet

24. SLOVAKYA

25.01.2007

01.07.2013

 Evet

Hayır

25. SIRBİSTAN

26.10.2009

01.12.2013

Evet

Evet

26. İTALYA

08.05.2012

01.08.2015

Evet

Evet

27. KORE

01.08.2012

01.06.2015

Evet

Hayır

28. KARADAĞ

15.03.2012

01.12.2015

Evet

Evet

 

Kaynak: SGK Erişim tarihi: 07.06.2018

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri