TORBA YASA TEKLİFİ KOMİSYONDAN GECE YARISI GEÇTİ

Bir kısım emekli dişhekimlerine ilave ödeme ile fiili hizmet süresi zammını da içeren Yasa Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gün (23/24.7.2018) gece yarısı kabul edildi.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr.Atilla Stephan Ataç ve TDB Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler’in de izlediği ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan görüşleri aktardıkları Komisyon görüşmelerinde;

- Emekli dişhekimleri arasında ayrım yapılmaması, nereden emekli olursa olsun dişhekimlerinin emeklilikte eşit oldukları ve yapılacak ilave ödemenin sadece Emekli Sandığından emekli olanlara yapılmasının eşitsiz ve adaletsiz bir uygulama olacağı,

- Emekli kamu dişhekimlerine yapılacak ödemeden, sabit döner sermayenin emekliliğe yansıması demek olan ilave aylığın mahsup edilmesinin adaletsizliği,

- Emekli olup da çalışmayı sürdüren dişhekimlerine de ilave ödemenin yapılması gerektiği,

- Kamu çalışanı veya ücretli çalışan dişhekimlerine yılda 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesinin büyük çoğunluğu serbest çalışan (Bağkur’lu) dişhekimlerini kapsamaması ve tanımlanan sürenin de yetersizliği,

- Birden çok yerde çalışmalara ilişkin kadro belirlemelerinde Sağlık Bakanlığının planlama yapmasının ölçütlerinin belirsizliği,

- Sağlık turizminde faaliyet gösterecek kamu anonim şirketi kurulması, bu şirkete kamusal yetkiler tanınması ve sağlık turizminde görev alan kamu dişhekimlerine esas görevlerinden kazandıklarının çok daha fazlasının vaad edilmesinin kamu sağlık hizmet sunumu mantığına uymadığı yönündeki görüşler dile getirilmiştir.

Mevcut Teklif’in bu yaklaşımla değiştirilmesine ilişkin verilen önergeler Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir. Eczacı ve veteriner hekimlerin emeklilerinin de ilave ödemeden yararlanması için verilen önerge de benzer şekilde reddedilmiştir.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin döner sermaye ek ödemesinden emekliliğe yansıtılan kısmın ilave ödemeden mahsup edilmesine ilişkin öneri ise bütün Komisyon üyelerinin oyuyla kabul edilmiştir. Bu sayede, halen kamuda çalışan dişhekimlerinin maaşlarında, kaldırılan sigorta primi kesintisi kadar bir artış olacağı gibi emeklilere yapılacak ilave ödemenin de mahsup sebebiyle kesilmemesi sağlanmıştır.

Diğer yandan, Türk Dişhekimleri Birliği’nin görüşleri yazılı olarak Komisyon Başkanlık Divanına iletilmiştir. Görüşmeler sırasında söz verildiğinde de tüm maddeler hakkında TDB, TTB, SES, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ve kamu çalışanları sendikaları temsilcileri Teklife yönelik talep, eleştiri ve katkılarını, verilen kısa süre zarfında gerekçeli ve mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde sundular.

 

Kabul edilen Teklif’in bu hafta Genel Kurul’a getirilerek kabul edilmesi beklenmektedir. Söz konusu Teklifin, Komisyondan geçtiği gibi kabul edilmesi halinde;

- Kamudan emekli olmuş dişhekimlerinin aylıklarında 1.1.2019 tarihinden itibaren yaklaşık 1.500 lira, uzman diş hekimlerinin aylıklarında ise yaklaşık 2.000 lira artış olacaktır,

- Yine 1.1.2019 tarihinden itibaren, kamuda çalışan dişhekimlerine, döner sermayeden yapılan ek ödemedeki sigorta primi kesintisi kadar (yaklaşık 750 lira) ilave ödeme yapılabilecektir,

- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kamudaki dişhekimleri ile ücretli çalışan dişhekimlerine yılda 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilecektir. Böylece, emeklilik için gereken çalışma süresi daha erken tamamlanabilecektir. Ancak, emekli olmak için gereken yaş şartı varlığını sürdürmektedir.

- Sağlık Bakanlığı dişhekimlerinin ikincil çalışma yapacakları özel sağlık kuruluşu kadrolarını da istihdam planlamasına tabi tutacak; hangi sağlık kuruluşunda hangi dişhekimliği kadrolarında birden fazla çalışma yapılabileceği de Bakanlık tarafından belirlenecektir.

- Uluslar arası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adıyla bir kamu şirketi kurulacak; bu Şirket, yurtdışından hasta getirebileceği gibi bu işe aracılık yapmak isteyen firmaları da yetkilendirecek, yurtdışında tanıtım yapacak, sağlık kuruluşu da açabilecektir.