ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ VERİ GÖNDERİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Son günlerde, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün “Ulusal Sağlık Sistemine Veri Gönderimi” konulu genel yazısına atıf yapılarak tıp merkezi, poliklinik ve muayenehanelerin sağlık verilerini 20.7.2018 tarihine kadar girmeleri gerektiği, aksi takdirde müeyyide uygulanacağının belirtildiği görülmektedir.

Genel Müdürlük yazısı incelendiğinde temel olarak, Ulusal Sağlık Sistemi adı verilen ve hasta bilgilerinin tek bir merkezde toplanmasını hedefleyen sistemin tanıtımı ile veri akışının daha fazla ve daha sağlıklı olması için yapılması gerekenlerin paylaşıldığı genel yazı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Hemen vurgulamak gerekir ki, 16.2.2017 tarihli Bakanlık yazısının veri toplamanın dayanağı olarak sunduğu Sağlık Net sistemi ile veri toplama genelgesi Danıştay 15. Dairesinin 2013/2084 E. sayılı dava dosyasında önce yürütmesi durdurulmuş sonra da iptal edilmiş; e-Nabız adıyla çıkarılan diğer düzenlemeler de benzer şekilde, veri koruma kanunu olmaması gerekçesiyle, Danıştay 15. Dairesinin 2015/2900 E. sayılı dava dosyasında yürütmesi durdurulmuş ve iptal edilmiştir

Diğer yandan, 20.10.2016 tarihinde 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamının yürütmesi Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin birlikte açtığı davada, Danıştay 15. Dairenin 2016/10500 E. sayılı davada 06.07.2017 tarihli karar ile durdurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın hasta bilgilerini merkezi bir sistemde toplama isteğinin değerlendirilmesinde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel yasa niteliğinde olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkeler arasındaki “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” (m.4/ç) ölçütünün gözetilmesi gerekir. Buna uygun olarak, hasta kimlik bilgilerini içermeyen, istatistiki bilgi şeklinde veri paylaşımı amaca uygun ve ölçülü bir işleme olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak; hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasında, istatistiki verilerin Bakanlığa gönderilmesi gerekli ve yeterlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve il sağlık müdürlükleri tarafından sağlık kuruluşlarına gönderilen ilgi yazının bu çerçevede değerlendirilmesi ve uygulamanın buna göre yürütülmesi gereklidir.

Türk Dişhekimleri Birliği