E-REÇETE UYGULAMASI HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 15.05.2018 tarih ve 2018/2 sayılı Genelge ile bütün sağlık kuruluşlarının elektronik reçete düzenlemelerinin zorunlu hale getirileceğinin belirtilmesi üzerine konuyla ilgili açıklama,  06.06.2018  tarihinde meslektaşlarımızla paylaşılmıştı.

Elektronik reçete uygulamasının 16.07.2018 tarihinde bir zorunluluk olarak yürürlüğe girmeyeceği anılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya dayanılarak belirtilmiştir.   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan duyuruda yer alan;   “Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızla iletişime geçmesi gerekmektedir. E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup, entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.” açıklamasıyla e -reçete uygulaması entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kuruluşlarından başlanarak uygulamaya konulacağı yer almaktadır. Duyuru için tıklayınız…  

Her ne kadar son günlerde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından e-reçete uygulamasına geçileceği biçimindeki yazılar iletilmekte ise de konunun yukarıdaki açıklama bağlamında değerlendirilmesi, isteyen meslektaşlarımızın gerekli teknik donanımı sağlayıp müracaat ederek elektronik reçete uygulamasına dahil olabileceklerini; 16.07.2018 tarihinden sonra da kağıt reçeteler vasıtasıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülebileceğini belirtmek gerekir.

Bütün bunlardan başka, sağlık hizmetlerinin tamamında elektronik reçetenin zorunluluk olarak tanımlanmasının ve bu suretle kişisel sağlık verilerinin işlenmesinin hukuki temelinin bulunmaması nedeniyle ilgili Genelgenin iptali için görüşmelerimiz sonuç vermediğinden, hukuksal girişimlerde bulunulacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği