SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ İLE İKİ GÖRÜŞME YAPILDI

19 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan ile ülkemizdeki ağız diş sağlığı hizmetleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik görüşüldü. Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı A.R.İlker Cebeci, Genel Sekreteri Neslihan Sevim ve Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler’in, Sayın Prof. Dr. Alper Cihan’ı ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin sunulması, hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve uzun vadeli planlamasının yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılarak bu alanlarda birlikte çalışılmasının yararlı olacağı ifade edildi. Bu kapsamda, birlikte yapılacak çalışmaların planlanması için en kısa sürede bir dişhekimi bürokratın Türk Dişhekimleri Birliği ile koordinasyon için görevlendirileceği belirtildi.

Yönetmeliğin içerdiği bir takım kuralların sağlık ortamına yaptığı etkiler ile uygulamada yarattığı sorunlara ilişkin olarak Sayın Genel Müdür’e bilgi verildi. Özellikle, sağlık kuruluşlarının meslek mensupları tarafından açılmasının gerekli olmasının yanı sıra sağlık kuruluşlarının açılması ve denetlenmesinde oda görevlilerinin de ilgili heyetlerde yer almasının önemi A.R.İlker Cebeci tarafından vurgulandı. Yönetmeliğin uygulamada yarattığı sorunlar ve yargı kararları sebebiyle kısmen yeniden düzenlenmesi zorunluluğuna işaret edilerek; bu süreçte Türk Dişhekimleri Birliği olarak etkin katkıda bulunmaya hazır olduğumuz ifade edildi. Sayın Genel Müdür, gündemlerinde pek çok düzenleyici işlem bulunduğunu, ilgili Yönetmeliğe ilişkin hazırlıkların da sürdürüldüğünü gündem sırası geldiğinde birlikte çalışılacak ortamı sağlayacaklarını belirtti ve süreçte birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Toplantıda Dişhekimliği Fakültelerindeki kontenjan artışı, koruyucu hekimlik uygulamalarının daha etkin uygulanması için öneriler, bu uygulamaların etkinliği ve yaygınlığı için serbest dişhekimlerinden kamunun yararlanması gereği gibi konular konuşuldu.

Bir sonraki çalışma toplantısı için daha sonra telefonla iletişim kurulması kararı ile ziyaret sonlandırıldı.

Telefonla sürdürülen iletişim sonrasında Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı A.R.İlker Cebeci, Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan ve  Birliğimizle koordinasyon için görevlendirilen Dişhekimi Hatice Kınık’ın da katıldığı ikinci toplantı, 28 Mart 2018 tarihinde yapıldı.

Toplantıda  aşağıdaki gündem maddeleri daha detaylı bir şekilde ele alındı.

GÜNDEM:

  1. Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Zorunlu Olmalıdır
  2. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
  3. Sağlık Hizmetlerinde Reklam Üzerine Bir Araştırma
  4. Sağlıkta Reklamın TDB Disiplin Dosyaları Üzerinden Değerlendirmesi
  5. Dişhekimliğinde Yardımcı Personelin Yetki Sınırı
  6. 2025’te Bir Krizle Karşılaşmamak İçin Bugünden İnsan Gücü Planlaması
  7. 28.03.2018 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu 2018 Yılı Yüksek Danışma Kurulu Toplantısında Sunulan “Çalışma Hayatında Kayıtlı İstihdam ile Pirim Tahsilatının ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Arttırılması Kapsamında; Kadın İstihdamı, İstihdam Teşvikleri ile Sosyal Tarafların Rolü ve Politika Önerileri” Gündemine İlişkin TDB Görüşleri
  8. Sağlık Bakanlığı Bütçesi ve Aklımıza Gelen Sorular
  9. Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili 2004
  10. Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin Strateji Değerlendirmesi


Toplantı da; öncelikle yönetmelikle ilgili Birliğimizin çekincelerini içeren dosya, daha önce kendilerine takdim edildiği şekliyle ikinci kez gündeme taşındı. Henüz Yönetmelik çalışmaları başlamadığı için o çalışma başladığında bir araya gelip beraber yürütme isteklerini ilettiler.

Sürekli dişhekimliği eğitiminin kamuda ve serbest alanda zorunlu olması gerektiği ile ilgili dosyamızda kendilerine sunuldu  ayrıca  bunun TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma Ve Kredilendirme Yönergesi ve SDE akreditasyon kriterlerimiz üzerinden yapılabileceği ile ilgili bilgi verildi.

Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili 2004 çalışmasının tekrarlanması hakkındaki önerimiz hakkında, bütçelerinin bu konuda uygun olduğunu ve  beraber çalışmayı hemen başlatmamızı ifade ettiler. Birliğimiz tarafından çalışmanın taslağının hazırlanmasından  sonra  Bakanlık ile konuyu  sonuçlandırmak için bir toplantı daha yapılmasına karar verildi.

Sağlık alanında reklamlarla ilgili oluşturduğumuz makale ve hukuk görüşü ayrı dosyalar halinde sunuldu. Sağlık alanındaki  reklamların hangi noktaya geldiği, TDB Yüksek Disiplin Kurulunun hazırladığı disiplin dosyalarındaki istatistiki veriler üzerinden yapılan değerlendirme ile anlatıldı. Yönetmelikteki reklamları düzenleyen maddenin mutlaka elden geçirilmesi gerektiği bu bilgiler ışığında ifade edildi.

Görüşmede; Sağlık Bakanlığı'nın ilkokullarda yürüttüğü Flor Vernik çalışmalarında ağız dışı personelin ağız içinde işlem yapmasına yönelik duyumlar alındığı ve bununla ilgili oluşabilecek tehlikeleri bildiren rapor da iletildi. Koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgili hazırladığımız maliyet analizi raporu da Sayın Genel Müdüre sunuldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bütçesine yaptığımız eleştiri yazısı da  paylaşılarak, koruyucu hekimlik uygulamalarının mutlaka serbest dişhekimlerinin de içinde olduğu bir sistemle geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Çalışmalar karşılıklı olarak yol aldıkça bir araya gelerek tekrar değerlendirme yapılmasına karar verildi.

Gündem içeriğindeki dosyaların her biri Sayın Genel Müdür tarafından bürokratlara iş bölümü şeklinde paylaştırılıp, dosya da kendilerine elden teslim edilerek iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlandı.