SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİNDE SON DURUM

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yayınlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’te, sağlık amacıyla yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen yabancılar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilere her türlü sağlık hizmeti sunabilmek için Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmak zorunlu tutulmuştu.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilmek için, Yönetmelikte belirtilen bir takım belgeleri tamamlamanın yanı sıra, yabancı dil bilen bir hekim ve bir personelin istihdam edildiği sağlık turizmi biriminin de kurulması şart koşulmuş; hastaların verilerinin paylaşılmasından reklam yapılmasına ve aracı kullanılmasına kadar pek çok hukuka aykırı düzenlemeye yer verilmişti

Dişhekimlerinin mesleki yetkilerini sadece hastanın yerleşim yerine bağlı olarak sınırlayan ve hastanın hekim seçme hakkını kısıtlayan bu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açılmıştı.

Söz konusu davada, hastaların sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin kuralın Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görüşü alınmadan çıkartılmış olması ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının uluslararası sağlık turizmi biriminin sorumluluğuna bir hekimin atanması zorunluluğu Yönetmeliğin amaç ve kapsamına ve eşitlik ilkesine aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur

Yürütmesinin durdurulması talep edilen diğer hususlarla ilgili olarak bu aşamada koşulların gerçekleşmediği belirtilerek istemin reddine karar verilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği, dava edilen ve hukuka açıkça aykırı olduğu düşünülen diğer hususların da yürütmesinin durdurulması için İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etmiştir. 

Linkler: