TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ; İSMİYLE BÜTÜN ULUSU TEMSİL ETMEKTEDİR.

Türk Dişhekimleri Birliği; ismiyle bütün ulusu temsil etmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki sağlık meslek kuruluşu olarak Türk Dişhekimleri Birliğinin, hem kanunla verilen hem de yüzyılların birikimi olan etik değerlerinden gelen görevlerinden öncelikli olanı Türkiye'de sağlığın tüm vatandaşlar için gelişmesi için rol almak ve bu hizmeti verecek olan dişhekimlerinin mesleki faaliyetlerini evrensel değerler çerçevesinde en iyi koşullarda sürdürmesini sağlamaktır. Aynı zamanda insan hakları, evrensel değerler ve etik çerçevede ülkesinin ve insanlığın çıkarları için gerektiğinde inisiyatif almak da bir sağlık meslek örgütü olarak göz ardı edilemeyecek bir görevidir.

Bu çerçevede görev yapan bir kurum olarak Anayasamızın 135 nci maddesine  dayanan ve kanunla düzenlenerek Türk Dişhekimleri Birliği ismi alan kurumumuzun bu ismi bütün ulusu temsilen kullandığını ve bu ismin hakkını verdiğini ve Atatürk'ün anlam yüklediği genişlikte temsil ettiğini söylememiz gerekir. Son günlerde yapılan çıkışların, siyasi kaygılardan uzak olarak yapılacak çalışmalar sonrası yatışacağını düşünüyoruz. 

Meslek mensuplarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına zorunlu üyeliği bu kuruluşların kamusal niteliğinden kaynaklanmaktadır. Kaldı ki Türkiye’de isteyen meslek mensuplarımız Türk Dişhekimleri Birliği dışında da hak ve çıkarları doğrultusunda özel hukuk tüzel kişileri içinde başka örgütlenmelerde yer almaktadırlar ve bu yönde bir yasal kısıtlama da zaten söz konusu değildir. Hatta bu tür sivil inisiyatifler meslek örgütlerine destek olur ve mesleğin gelişimine katkı da sağlayabilir. 

Ülkemizdeki şu anda konuşulan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine zorunlu üyeliğin kaldırılması gibi söylemler meslek mensupları yönünden değil diğer yurttaşlar aleyhine bir gelişmeye sebep olur. Mesleki etik denetim olanaksız hale gelir. Hatta bu bakımdan idare içinde, idare adına faaliyet gösteren yani kamu görevlisi olarak çalışan meslek mensuplarının da meslek kuruluşlarına üyeliği zorunlu kılınmalı, mesleki ilkelerin düzenlenmesi ve denetimi bu kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara ait olmalıdır.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği