TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ SÜRECİNDE EŞİTSİZLİK, HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİĞE İZİN VERMEYECEĞİZ!

5 Ocak 2018 Cuma günü taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesiyle ilgili çeşitli belirsizlikler ve endişelerin dile getirildiği bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Tabip Odasında yapılan açıklamada Türk Tabipleri Birliği adına Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, Dev Sağlık-İş adına DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Dişhekimleri Birliği adına İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Arısal ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına Heybet Aslanoğlu yer aldı. Ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel okudu.

24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı torba Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda yıllardır kadro bekleyen 900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren, aynı zamanda büyük bir toplumsal beklentinin olduğu taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Tükel açıklamasında özetle; temelde Anayasa’ya, hukukun temel ilkelerine ve sosyal diyalog anlayışına aykırı olarak hazırlanan 696 sayılı KHK ve ardından 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taşeron işçilerle ilgili tebliğin  yürürlüğe girdiğini, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren kapsamdaki taşeron işçiler için başvuru süresinin başladığını, söz konusu tebliğin 20. maddesinin “Sağlık Bakanlığı’ndaki kamu özel işbirliği kapsamındaki tesislere ilişkin hükümler” başlığının, şu ana kadar açılmış olan 4 şehir hastanesinde çalışan ve önümüzdeki 3 yıl içinde tamamlanacağı belirtilen 18 şehir hastanesine geçecek olan taşeron işçileri kapsadığını belirterek, “Bu düzenleme, kapsanan işçilerin çok önemli bir bölümünün yer aldığı sağlık işkolundaki taşeron işçilerin çoğu için kadro bir aldatmaca, bir balon ve belirsizlikten ibarettir” diye konuştu.

Tükel, “Kamuda taşeronu kaldırdık derken, bir yandan belediyeleri kapsam dışında bırakıp diğer yandan kamudaki taşeron işçilerin %70’inin yer aldığı sağlık işkolu tümüyle inşaat şirketlerinin ve onların ortağı olan şirketlerin aracılığıyla topluca taşerona mı verilecektir? Şehir hastaneleri efsanesi daha başından taşeron şirket hastaneleri gerçeğine mi dönüşüyor?” sorularını yöneltti. Tükel, sağlık meslek örgütleri olarak, yıllardır emeği ve kimliği yok sayılan taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceklerini vurguladı.

Ortak açıklama için tıklayınız.