SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI İŞ KAZASIDIR

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel veya sözel şiddet önemli bir mesleki risktir. Son yıllarda ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları giderek artmakta ve ne yazık ki ölümle sonuçlanan vakalar yaşanmaktadır. 

Şiddet olaylarının tümü sağlık hizmeti sunumu sırasında iş yerinde veya işyeri dışında işe bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet olayları aynı zamanda bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunudur.

Bu nedenledir ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak kayıtlara girmesi gerektiği konusunda Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık  ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlıkları  nezdinde yazılı girişimlerde bulunulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Türk Tabipleri Birliği’ne verilen  cevapta, 'sağlık hizmet sunucularında çalışanların herhangi bir iş kazasına maruz kalmaları durumunda bu kazaların, işveren mahiyetine haiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından 'Beyaz Kod' sistemiyle kendi bünyelerinde kayda alınsa dahi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iş kazası bildiriminin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir' denilmiştir.

Bu gelişme sağlık personelinin karşı karşıya kaldığı şiddet olaylarının caydırıcılığına  önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği