SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 6. ULUSAL KONGRESİ
ANKARA’DA YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nden  oluşan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi’,  21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapıldı.

Birliğimiz başkanlığında gerçekleştirilen Kongrede; gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması amaçlandı.

Kongreye; TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve üye dişhekimleri, Aydın Dişhekimleri Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Zonguldak Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden de katılım olmuştur.

Kongre açılış konuşmasını TDB Genel Başkanı Dr. Ali Rıza İlker Cebeci yaptı.

Konuşma metni için tıklayınız...

TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu (SDEYK) tarafından kredilendirilen kongre aşağıdaki program doğrultusunda da tüm detayları ile alındı.