SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİN ÖNÜNE ENGEL KONULMAMALIDIR

Kamu sağlık kurumlarında yeterli insangücü olmaması ve/veya söz konusu sağlık kuruluşlarının yaygın olmaması sebebiyle karşılanamayan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılması halinde tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesinde, 2009/110 sayılı Genelgeyle,  yerine getirilmesi oldukça zor iki şart getirmişti; bunlardan ilki, diş tedavisinin niteliğine göre tedaviye kamu sağlık kurumunda 60-90-180 gün içinde başlanamayacak olması; ikincisi ise bu durumun resmi sağlık kurumu tarafından içinde diş hekiminin de bulunduğu bir sağlık kurulu raporunda belirtilmesiydi. Diğer yandan, söz konusu Genelge, öncesindeki düzenlemede bulunan ve 5-15 yaş arası çocukların özel sağlık kurumlarından hizmet alabilmesinde belirtilen bekleme sürelerine ilişkin şartın aranmayacağına ilişkin kurala da 2009/110 sayılı Genelge’de yer verilmemişti.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay, söz konusu Genelge’nin hastaların sevki için sağlık kurulu raporu istenmesi, hastanın sevk edilebilmesi için tedavinin niteliğine göre 60-90-180 gün içinde tedaviye başlanılamayacak olması ve 5-15 yaş arası çocukların da sevk için bu sürelere tabi tutulmalarını hukuka aykırı bularak iptal etmişti.(Danıştay 15. Dairesinin 2013/2778 E. ve 2014/2152 K.)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu Karara karşı temyize başvurması üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu dosyayı ele alarak incelemiş; temyiz isteminin reddine karar vermiştir.  (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 16.2.2017 tarih ve 2014/5720 E. 2017/644 K.)

Bu Kararla birlikte, hastaların ağız diş sağlığı hizmetine erişmelerinin ölçüsüz engellerle kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğu ve özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı hizmetine erişebilmeleri için kamu sağlık kurumları yetersiz kaldığında, herhangi bir süre beklenmesine gerek olmaksızın özel dişhekimlerinden ve sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmeleri gerektiği kesin olarak Karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili dava, karar ve uygulamalar ile güncel kurallara ulaşmak için tıklayınız...