EŞ MAZERETİ SİL BAŞTAN

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde stratejik personel olarak nitelenen dişhekimlerinin kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle eş mazeretinden yararlanmaları olanağı bulunmamakta iken Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

Dava konusu Yönetmeliğin, dişhekimlerinin aile birliğinin sağlanması hakkını bütünüyle ortadan kaldıran "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan kural Danıştay 2. Dairesi tarafından, aile birliğine ilişkin anayasal kurallar da hatırlatıldıktan sonra “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğe nazaran ağırlaştırılmış ve başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranmaya başlanmış iken, hekimleri kapsayan "stratejik personel"e, serbest veya özel kuruluşlarda çalışan eş dolayısıyla, eş durumu özrü nedeniyle atanma isteğinde bulunma hakkının tamamen kaldırılmasına ilişkin dava konusu düzenlemede Genel Yönetmeliğe ve dolayısıyla hukuka aykırıdır.” gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştay 2. Daire tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararından sonra Sağlık Bakanlığı hızla Yönetmelik değişikliği yaparak,stratejik personelin eş durumundan yararlanabilmesini engellemek için Yönetmelikteki şartları neredeyse imkansız derecede zorlaştırmış; eşin tayin talep edilen yerde son dört yıldır aralıksız çalışmasını ve atanma talep ettiği yerin 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olmasını şart koşmuştu. Söz konusu değişiklikle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada da yürütmenin durdurulması talebiyle ilgili karar verilmesi beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığının yürütmenin durdurulması kararına itirazını inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı kabul etmiş, yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır. Bu Kararda, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki eş mazereti kısıtlamasının “ ‘stratejik personel’ kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı sağlık personeli kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ayrışık düzenleme yapma yetkisi de göz önüne alındığında, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna varıldığı" gerekçesi ifade edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun yürütmenin durdurulması kararını kaldıran bu kararından sonra dosya, esastan karar verilmek üzere, Danıştay 2. Dairesine gönderilmiştir. Dosyaya taraflarca sunulacak dilekçelerden sonra duruşma yapılarak, dava konusu kuralların iptaline ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği istemi hakkında karar verilecektir.  Söz konusu süreç, yaklaşık bir yıl sürebilecektir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği