SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 6. ULUSAL KONGRESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 6. ULUSAL KONGRESİ,
 21-22 EKİM 2017 TARİHLERİNDE
TDB'NİN  BAŞKANLIĞINDA 
YAPILACAK

'Gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere; diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının sorunlarını masaya yatırıyoruz…'

Ülkemizde tüm çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Programının getirdiği noktada sağlık çalışanları, mesleki risklerin çok ötesinde daha ağır sorun ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları giderek ağırlaşırken iş güvencesi ve özlük hakları yok edilmekte, demokratik mücadele hakları ise birçok antidemokratik uygulamalarla engellenmektedir.

Toplumun nitelikli ve kolay ulaşılabilir sağlık hakkı "yok" edilip, niteliksiz hale gelirken; sağlık çalışanları her açıdan hak kaybetmekte, ekonomik ve sosyal yönden gerilemektedir. Ticari amaçlı özel sağlık sektörü ise dev adımlarla gelişmekte, sağlık alanına her açıdan egemen olmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Devrimci Sağlık-İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Ebeler Derneği (TED), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nden (ATTD)  oluşan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi’,  21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapılacaktır.

Birliğimiz  başkanlığında gerçekleştirilecek Kongrede; gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması amaçlanıyor. 

TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu (SDEYK) tarafından kredilendirilen  ve aşağıdaki konu başlıklarının detaylarıyla ele  alınacağı kongreye, meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının katılımını bekliyoruz. 

  • Türkiye’de Çalışma Koşulları ve Sağlık Çalışanları
  • Sağlık Çalışanları ve Her Yönüyle Meslek Hastalığı; Tüberküloz
  • Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
  • Klinik Uygulamalarda Öğrenci Hemşirelerin Sağlık Riskleri Ve Çözüm Önerileri
  • Dişhekimliğine Özgü Mesleki Tehlike-Riskler
  • Sağlık Hizmetinde Riskler Ve Sağlık Çalışanları
  • Sağlık Hizmetinde Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Sorunları


Kongre programı ve detaylar için tıklayınız…