SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNİ İSTEDİK

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik,13.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Yönetmelikte, sağlık amacıyla yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen yabancılar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişiler her türlü sağlık hizmeti sunabilmek için Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmak zorunlu tutulmaktadır.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilmek için, Yönetmelikte belirtilen bir takım belgeleri tamamlamanın yanı sıra, yabancı dil bilen bir hekim ve bir personelin istihdam edildiği sağlık turizmi biriminin de kurulması şart koşulmuştur.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın bir takım aracı firmalara yetki vermesi ve bu firmaların yurtdışından hasta temini faaliyetini yürütmeleri de söz konusu Yönetmelikle getirilmiştir. 

Mesleğini uygulama hak ve yetkisine sahip olan dişhekimlerinin, ülkemizdeki herkese ağız diş sağlığı hizmeti sunabilirken, yurtdışından sağlık hizmeti almak için gelen yabancıya veya yurtdışında yerleşik vatandaşlarımıza hizmet sunabilmesi için diplomasından başka bir belgeye daha sahip olmaları şartının yasal bir dayanağı yoktur. 

Hizmet sunarken dişhekimini sınırlayan şey, hastanın uyruğu veya ikametgahı değil mesleki yetki alanıdır. Hastasına hizmet sunmadan önce onun sağlık hizmeti almak amacıyla gelip gelmediğini, yurtdışında yerleşik olup olmadığını araştırmak dişhekiminin yükümlülüğü değildir. Çünkü bunların hiçbiri sunulacak olan hizmetin niteliğini değiştirmemektedir. Bazı tedaviler belli bir süreç gerektirmekte, hastanın periyodik olarak tedaviye veya kontrole gelmesi gerekmektedir. Bu durumda dişhekimi, hastayı bilgilendirir; uygun ise tedaviye başlanır. Önemli olan hastanın kim olduğu, yurtdışında ya da şehir dışında mı yaşadığı değil tedavi sürecine katılıp katılamayacağıdır.

Diğer yandan, ülkemizde sağlık hizmetlerinde yasak olan ve hapis cezası öngörülen suç olarak tanımlanan hasta simsarlığının yönetmelikle meşrulaştırılması, yasayla yasaklanmış olan reklamın yurtdışına yönelik yapılması halinde esnetilebilmesi, hasta verilerinin ölçüsüz ve sınırsız olarak Bakanlığa gönderilmesinin istenmesi de kabul edilemez.

Yurtdışından gelen hastaların ancak hastane tipi sağlık kuruluşlarından hizmet almasını sağlamayı amaçlayan bu düzenleme, sağlık turizmi bağlamında sunulacak sağlık hizmetlerini geliştiren bir niteliğe sahip olmadığı gibi diploma ile verilen yasal yetkinin yönetmelikle kısıtlanmasına da yol açtığından Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.

Dava Dilekçesi için tıklayınız...