EŞ MAZERETİNDE
DANIŞTAY KARAR VERDİ

Eşi kamu görevlisi olmayan ve Sağlık Bakanlığında çalışan dişhekimlerinin eş durumu mazeretinden yararlanmalarını engelleyen maddenin yürütmesi durduruldu.

Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, 30.09.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile dişhekimleri de stratejik personel tanımı içine alınmış; böylece, eş durumu mazeretinden yararlanmak bakımından stratejik personelin tabi olduğu kısıtlamalar dişhekimleri için de geçerli hale gelmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği, bu Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Bu davada, dişhekimlerinin stratejik personel olarak tanımlanmasına ilişkin kuralın yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.  Kararın bu kısmına gerekli itirazda bulunulacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 'Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği' başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan 'Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin (.......) beşinci fıkrası uygulanmaz.' düzenlemesinin yürütmesi, Danıştay’da açılmış olan bir başka davada (Danıştay İkinci Dairesi, E:2016/14817 sayılı) durdurulduğundan, TDB tarafından açılan davada bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Hangi dosyada verilmiş olursa olsun düzenleyici işleme ilişkin olması sebebiyle herkesi bağlayan bu Karar’la, Sağlık Bakanlığında görevli ve eşi kamu görevlisi olmayan dişhekimlerinin de eş durumu mazeretinden yararlanabilmeleri olanaklı hale gelmiştir.