SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ:
`Toplumsal Sağlığımız İçin Referandumda HAYIR Diyoruz!`

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Anayasa referandumu ile ilgili tutumlarını açıklamak üzere 24 Mart 2017 Cuma günü ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. A.R  İlker Cebeci, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı İbrahim Kara ve Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev-Sağlık İş) Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu tarafından düzenlenen basın toplantısında, ortak açıklama Prof. Dr. Raşit Tükel okudu. Ortak Açıklamada; ‘Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz’ denildi.

Prof. Dr. Raşit Tükel, ülkenin içinde bulunduğu OHAL ortamında Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum sürecine gidilmesinin başlı başına sağlıksız bir adım olduğunu söyledi. Tükel, hiç kimsenin kendi yaşamına dair bu kadar çok yetkiyi, hiç bir koşulda, denetlenemeyen tek bir güce devretmeyeceğini, devrederse sağlıklı yaşama hakkını da devretmiş olacağını kaydetti.

Dr. Arzu Çerkezoğlu da yaptığı konuşmada; demokrasinin hak ve özgürlüklerin ön koşulu olduğunu belirtirken, demokrasinin olmadığı yerde sağlık hakkından, emeğin hakkından, sağlık hakkının emeğin olmadığı yerde de demokrasiden söz edilemeyeceğini vurguladı.

SES Eş Başkanı İbrahim Kara, 'SES olarak tek adam iktidarının bu ülke sağlığına zarar vereceğini düşünüyoruz ve 16 Nisan’da yapılacak referandumda hayır diyeceğiz' diye konuştu.  

TDB Genel Başkanı Dr.A.R.İlker Cebeci de, ‘Türk Dişhekimleri Birliği olarak kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olmanın dışında, iddia ettiğimiz demokratik kitle örgütü yapımızla, tüm sağlık emekçilerinin olduğu gibi, referandumda pozisyon almayı kendimizde hak görüyoruz' dedi. Toplumun sağlıklı yaşam hakkını savunmanın sadece uygulanan hekimlik hizmetleri ile sınırlandırılamayacağını belirten Cebeci, şöyle konuştu:

'Sağlıklı olmayan bir toplum demek, illa dişleri çürük, öksüren, burnu akan, midesi ağrıyan toplum demek değildir.  Sosyal ve psikolojik anlamda sağlıksızlık da bunun içindedir. Türkiye sosyal ve psikolojik olarak sağlıklı değil. Giderek de daha kötüye gidiyor. Biz de diğer meslek örgütleri gibi referandumun amacını aşan bir noktaya rejimi götüreceğini düşünüyoruz. Referandumların aslında toplumsal bir mutabakat yaratması gerekirken, bu referandumun toplumu daha da böldüğünü düşünüyoruz, bu sağlıksız durumun oluşmaması için referandum sonucunun HAYIR olması gerektiğini düşünüyoruz ve HAYIR’ı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Umuyoruz, Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir bahar günü, iyi bir karar alacağız hep beraber.' dedi.

***

24.03.2017

BASIN AÇIKLAMASI

TOPLUMSAL SAĞLIĞIMIZ İÇİN REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ

Toplumun sağlıklı yaşam hakkını ön koşulsuz savunan biz sağlık meslek örgütleri elbette  referandum üzerine herkesten fazla konuşacağız.  

Toplumun sağlığı için hizmet verirken, sağlığı olumsuz etkileyen her türlü tehditle mücadele edeceğiz.

Sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Toplumun tam sağlıklı olması için kişilerin, toplum ve kendisiyle ilgili kararları her zaman verebilmesi,  özgür iradesiyle kendi yaşamını  oluşturabilmesi gerekir. 

Bunun ön koşulu ise sağlıklı ortamda adım atabilmektir. İçinde bulunduğumuz OHAL ortamında Anayasa Referandum sürecine gidilmesi başlı başına sağlıksız bir adımdır.

Demokrasi toplumsal düzenin, kişi hak ve özgürlüklerinin ön koşuludur. 

Türkiye Cumhuriyeti   demokratik, laik, kuvvetler ayrılığı ilkesinde, bağımsız yargıyı koşullayan, parlamenter sistemden vazgeçmeyen, denetim mekanizmaları işleyen ve halkın iradesini kendisinden başka hiçbir güce devretmeyen bir çizgide olmalıdır.

Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen ülkemizi bu çizgiden uzaklaştırmak olup devletin tüm yetkilerinin tek kişide toplanması gerçeğidir.

Tek kişinin karar alma yetkilerinin güçlendiği bir ülkede demokrasiden bahsedilemez.

Kendi yaşamına dair bu kadar yetkiyi hiç kimse hiç bir koşulda, denetlenemeyen tek bir güce devretmez. Devrederse sağlıklı yaşama hakkını da devretmiş olur.

Toplumun sağlıklı yaşam hakkını savunmak ve yaklaşan tehditlere karşı kamuoyunu uyarmak bizim sorumluluğumuzdur.

Anayasayla getirilmek istenen tek adam rejimi demokrasiyi ve parlamenter sistemi bitirme üzerine kurgulanmış bir tehlikedir.

Toplumsal sağlığımız için mücadeleye devam edeceğiz OHALDE  referandumda HAYIR diyeceğiz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI