SAĞLIK KURULU KARARI VE SÜRE KOŞULU ARANMAKSIZIN SERBEST DİŞHEKİMİNE SEVKİN YOLU AÇILDI

  24.02.2010

Danıştay;  “sağlık sorunu ertelenemez ve ikame edilemez`` dedi. 

Ülkemiz  insanının % 90’ının ağzında çürük  ve % 80’ninde ise dişeti hastalığı vardır. Buna karşın resmi kurumlarda tedavisi sağlanamayan hastaların  30-45-90 gün gibi uzun sürelerde serbest dişhekimlerine sevk edilmeleri yargı çevrelerince de sorgularken;  Sosyal Güvenlik Kurumunun 07.09.2009 tarihli Genelgesi  ile bu süreler  hiçbir haklı gerekçe olmadan 60-90 ve 180 güne çıkarılmıştır. Ayrıca  daha önce dişhekiminin belirtmesi ve başhekim onayı ile yapılan sevkler, sağlık kurulu koşuluna bağlanmıştır.  Böylece, sevkin uygulanması ve kişilerin sağlık hizmetine erişimi güçleştirilmiş adeta hizmete erişmek “imkansız” hale getirilmiştir. 

Aylar hatta yıllar sonrasına randevu verilen mevcut sistemde, hastaların bu şekilde mağdur edilmesini ve sağlıklarının tehlikeye atılmasını anlayabilmek mümkün değildir. Ülke gerçekleri ile örtüşmeyen ve insan sağlığına değer vermeyen bu uygulamaya ilişkin olarak  Türk Dişhekimleri Birliği’nin açtığı dava sonucunda Danıştay 10.Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na önemli hatırlatmalarda bulunarak, 2009/11954 Esas Nolu kararı ile 07.09.2009 tarihli  Genelgesinin yürütmesini durdurmuştur.

Kararla,  “...dişhekimi hasta sayısı ve yoğunluğu, sağlık kuruluşundaki diş hekimi sayısı, hastanın varsa diğer sağlık sorunlarını ve sağlık kuruluşunun teknik imkanlarını ve benzeri durumları gözeterek, hastanın diş tedavisine ne zaman başlanılmasına veya bir başka sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla diş hekiminin sözü dilen yetkisine doğrudan müdahale sonucunu doğuran, sağlık sorununun ``ertelenemez ve ikame edilemez`` nitelikte bulunduğu hususunu göz ardı eden Genelgenin sözü edilen ibarelerinde bu yönüyle de hukuka uygunluk görülmemektedir.”   denilerek,  dişhekiminin yetkisi iade edilmiştir.   

Kararda ayrıca, “...genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmetini karşılamakla yükümlü olan Kurumun sözleşme yaptığı sağlık hizmeti sunucularınca diş tedavilerine başlanılamamasına karşın, bu kişilerin serbest diş hekimliklerine veya kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşuna sevk edilebilmeleri için, önceki düzenlemelerde öngörülen bekleme sürelerini (30, 45 ve 90 gün) iki katına çıkaran, yasal ve bilimsel dayanağı bulunmayan dava konusu Genelgenin 1- (a) maddesinin birinci cümlesindeki ``...180 gün, ...60 gün, ...90 gün içinde`` ibarelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." ifadesiyle  sağlık kurumlarında yapılamayan diş tedavilerine ait sevklerdeki süre ve  sağlık kurulu koşulunun hukuka uygun olmadığının altı çizilmiştir.

Böylece, hastaların mağduriyetlerinin önündeki engeller ortadan kaldırılmış, sağlık kurulu kararı ve süre koşulu aranmaksızın serbest dişhekimine sevkin yolu açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ