TDB: TAM GÜN YASASINDA DİŞHEKİMLERİNİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR

 
MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN EŞİTLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YASADA EK DÜZENLEME YAPILMASI İSTENDİ
05.02.2010

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen 04.02.2010 tarih ve 002-2.142 sayılı yazımız ile Tam Gün Yasasına ilişkin olarak meslektaşlarımızın mağduriyetlerine değinilerek, yasada ek düzenlemelerin yapılması istenilmiştir.

İlgili yazıda; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmayan; üniversitelerin medikososyal bölümleri, bakanlıklar, belediyeler ve diğer bütün resmi kurumlarda çalışan dişhekimlerinin gelirlerinin aylıklarıyla sınırlı olduğu ve herhangi bir döner sermaye ödemesinden yararlanamadıkları için mağdur oldukları vurgulanarak, bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın kısmi zamanlı çalışma hakkından yararlanıp Devlet memuriyetinden kalan zamanlarında muayenehane işleterek sundukları sağlık hizmeti karşılığında elde ettikleri ek gelir ile yaşamlarını sürdürebildikleri hatırlatılmıştır.

30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bütün sağlık personelinin kısmi zamanlı çalışması engellendiği ancak ilgili yasada; kısmi zamanlı çalışması engellenen Sağlık Bakanlığı’na, TSK’ya bağlı yahut 2547 sayılı Yasa’ya tabi sağlık personeli için yetersiz de olsa ek gelirler öngörülmüşken, belirtilen kurumların kapsamı dışında kamuda görev yapan ve Sağlık Bakanlığı’ndaki meslektaşı ile aynı görevi yerine getiren dişhekimleri için telafi edici hiçbir ödenek öngörülmediği belirtilmiştir.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’ndan eşitlik ilkesi doğrultusunda meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için yasada ek düzenleme yapılması istenilmiştir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ